Gebed tot de heilige Rita

O glorierijke heilige Rita, uw smeekbeden voor het kruisbeeld van God hebben genaden geschonken die velen riep hijMoge het onmogelijk zijn. St. Rita, zo nederig, zo zuiver, zo toegewijd in liefde aan Hem die door jou gekruisigd is Jezusspreek namens mij voor mijn verzoek, wat vanuit mijn nederige positie onmogelijk lijkt. (Vermeld hier uw verzoek).

Rita, o glorierijke Rita, op mijn verzoek, toon uw macht bij God ten gunste van de smekeling. Wees vrijgevig voor mij, zoals u dat in zoveel prachtige gevallen bent geweest voor de grotere glorie van God. Ik beloof, lieve Rita, dat als mijn verzoek wordt ingewilligd, ik U zal loven, door het vertoon van Uw genade, U zal zegenen en Uw lof voor altijd zal bezingen. Vertrouwend op uw verdiensten en macht voor het Heilig Hart van Jezus, bid ik. Amen.

Gebed tot de H. Rita van Cascia - Novene

O Heilige patrones van de behoeftigen, de heilige Rita, wier smeekbeden voor uw Heer God bijna onweerstaanbaar zijn, die vanwege uw edelmoedigheid bij het verlenen van gunsten de voorspraak wordt genoemd van de hopelozen en zelfs van het onmogelijke;

H. Rita zo nederig, zo zuiver, zo verstorven, zo geduldig en zo mededogend de liefde tot de gekruisigde Jezus, dat u van hem alles hebt kunnen ontvangen wat u vraagt, waardoor alle mensen vol vertrouwen hun toevlucht tot u nemen en, zo niet altijd verlichting, dan toch troost verwachten; wees ons verzoek genadig, toon uw macht bij God namens hem die u steunt; wees edelmoedig voor onszoals u in zoveel prachtige gevallen bent geweest, of voor de grotere glorie van God, om uw eigen vroomheid te verspreiden en hen te troosten die op u vertrouwen.

Wij beloven dat als ons verzoek wordt ingewilligd, wij U zullen loven door Uw genade te tonen, U zullen zegenen en Uw lof voor altijd zullen bezingen. Vertrouw op uw verdiensten en kracht voor het Heilig Hart van Jezus,

We bidden: (vermeld uw verzoek)

Verkrijg voor ons ons verzoek, rekening houdend met de bijzondere verdiensten van uw kinderennity,

Door je perfecte vereniging met de Goddelijke Wil,

Door heldhaftig lijden tijdens je getrouwde leven,

Door de troost die u ondervond bij de bekering van uw man,

Door het offer van je kinderen, in plaats van toe te kijken hoe ze God pijnigen,

Door je wonderbaarlijke entree in het klooster,

Door je zware boetedoeningen en drie keer per dag bloedige gesels,

Door het lijden van je wonde, ontving je een gekruisigde Verlosser uit de doornen,

Door de goddelijke liefde die je hart heeft verteerd,

Door deze buitengewone toewijding aan het Heilig Sacrament, waar je zelf vier jaar op hebt geleefd,

Door het geluk waarmee u afscheid nam van uw beproevingen om u bij uw Goddelijke Bruidegom te voegen,

Een perfect voorbeeld is dat je geeft aan mensen uit elke staat van leven.

Bid voor ons, O Heilige Rita, dat wij de beloften waardig mogen zijn Christus.

(Zeg de novene elke dag gedurende negen dagen. Als uw gebed verhoord is, deel uw verhaal dan met anderen).

Oratorio Gebed tot St. Rita

O wonderbare H. Rita, wonderdoeneres, vanuit uw heiligdom in Cascia, waar u in al uw schoonheid in vrede ligt, waar uw relikwieën de adem van het Paradijs uitademen, richt uw barmhartige ogen op mij, die lijdt en weent! Gij ziet mijn arm bloedend hart omringd door doornen Gij ziet, o lieve Heilige, dat mijn ogen geen tranen meer hebben om te vergieten, ik heb zo veel geweend! Vermoeid en ontmoedigd als ik ben, voel ik dezelfde gebeden sterven op mijn lippen. Moet ik zo wanhopen in deze crisis van mijn leven? O kom, Heilige Rita, kom mij te hulp en help mij. Roept gij niet de Heilige Onmogelijke, Voorspreekster van hen die in wanhoop verkeren? Doe dan uw naam eer aan door mij de gunst van God te bewijzen die ik vraag. Allen prijzen Uw glorie, allen spreken van de wonderbaarlijkste wonderen door U verricht; ben ik de enige die teleurgesteld moet zijn omdat U mij niet gehoord hebt? Ah, nee! Bid dan voor mij tot uw zoete Heer Jezusom medelijden te hebben met mijn problemen en dat ik door u, o Goede Rita, datgene mag verkrijgen waar mijn hart zo vurig naar verlangt.

(Bid het Onze Vader, Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader, drie keer).

Zij die de noveen willen bidden, moeten dit gebed negen dagen lang herhalen.

Gebed tot St. Rita voor een speciale behoefte

O machtige heilige Rita, met recht de Heilige Onmogelijke genoemd, ik kom tot u met geloof in mijn grote nood. U kent mijn beproevingen goed, want u bent zelf vele malen belast geweest in dit leven. Kom mij te hulp, spreek voor mij, bid met mij, doe voorbede voor mij bij de Vader. Ik weet dat God een zeer gul hart heeft en dat Hij een zeer liefhebbende Vader is. Doe mee met mijn gebeden en verkrijg voor mij de genade die ik verlang (hier zal ik uw verzoek vermelden). U, die God op aarde zozeer behaagd hebt en nu in de hemel bent, ik beloof dat ik deze genade, wanneer die verleend wordt, zal gebruiken om mijn leven te beteren, Gods barmhartigheid te verkondigen en u meer bekend en bemind te maken. Amen.

Rita van Cascia

Rita van Cascia (geboren Margherita Lotti 1381 - 22 mei 1457) was een Italiaanse weduwe en Augustijner non die in de Rooms-Katholieke Kerk als heilige wordt vereerd.

Na de dood van haar man trad Rita in een gemeenschap van Augustijner nonnen, waar hij wasZij is bekend om haar praktijk van versterving van het vlees en om de doeltreffendheid van haar gebeden. Verschillende wonderen zijn aan haar voorspraak toegeschreven, en op haar voorhoofd wordt vaak een bloedende wond gezien, die wordt opgevat als een gedeeltelijke stigmata.

Paus Leo XIII verklaarde Rita heilig op 24 mei 1900. Haar feestdag wordt gevierd op 22 mei. Tijdens de heiligverklaringsceremonie kreeg zij de titel Patrones of Impossible Causes, terwijl Rita in veel katholieke landen bekend werd als de beschermheilige van mishandelde echtgenotes en vrouwen met een gebroken hart. Haar corrupte lichaam blijft in de Basiliek van Santa Rita da Cascia.