Inhoud van het gebed van onderdompeling in bloed Christus

Presentatie van het meest kostbare bloed van Christus

Eeuwige Vader,
via Onbevlekt Hart van Maria
Ik bied je mijn liefste Bloed Jezus Christus
- om de zonden van de hele wereld te vergoeden,
- voor de stervenden en voor de doden in het vagevuur
- en voor vernieuwing Kerk in de Heilige Geest.
Amen.
Blessed Bloed Jezus - voor altijd Blessed!

Litanie van het Bloed van Christus

Kyrie, eleison. - Christus, eleison. Kyrie, eleison.
Christus, hoor ons. - Christus, hoor ons.
Vader uit de hemel, Godheb medelijden met ons.
Zoon van de Verlosser van de wereld, Godheb medelijden met ons.
Heilige Geest, Godheb medelijden met ons.
Heilige Drievuldigheid, Eén Godheb medelijden met ons.
Bloed Christusde eniggeboren Zoon van de Eeuwige Vader, - red ons.
Bloed Christushet vleesgeworden Woord van God,
Bloed ChristusHet nieuwe en eeuwigdurende verbond,
Bloed ChristusDe Heilige Geest stroomde, terwijl hij stierf in de Hof van Gethsemane, naar beneden naar de aarde,
Bloed Christusgutsen bij de flagellatie,
Bloed Christus...kokend van onder een doornenkroon,
Bloed Christusvergoten aan het kruis,
Bloed Christusde betaling van onze redding,
Bloed Christuszonder welke er geen vergeving is,
Bloed Christusdie in de Eucharistie de zielen baadt en zuivert,
Bloed Christuseen fontein van barmhartigheid,
Bloed Christushet overwinnen van boze geesten,
Bloed ChristusDe dapperheid van de Martelaren,
Bloed Christusde macht van de Confessors,
Bloed Christusdie maagden baart,
Bloed Christus, toevluchtsoord van de bedreigde,
Bloed Christus, koel werkend,
Bloed Christusde troost van het wenen,
Bloed Christushoop voor de berouwvolle,
Bloed Christustroost voor de stervenden,
Bloed Christusen de vrede en zoetheid van onze harten,
Bloed Christusde belofte van het eeuwige leven,
Bloed ChristusDe redding van zielen uit de afgrond van het vagevuur,
Bloed Christusde meest waardige van alle lof en eer,
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, - vergeef ons, Heer.
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, - hoor ons, O Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, - ontferm U over ons.
P. U hebt ons verlost, Heer, met uw bloed.
W. En u hebt ons het koninkrijk van onze God gemaakt.
Laten we bidden. Almachtige Eeuwige GodDie Uw eniggeboren Zoon verordend heeft tot Verlosser van de wereld, en door Zijn bloed Uzelf verzoend heeft, geef, bidden wij, dat wij de beloning van onze verlossing waardig mogen vieren, en dat wij daardoor beschermd mogen worden tegen het tijdelijke kwaad op aarde, zodat wij ons mogen verheugen in de eeuwige gelukzaligheid in de hemel. Door dezelfde Christus, Mr De onze. Amen.

Kroon van overwinning

Het kapelletje wordt gereciteerd op een gewoon onderdeel van de rozenkrans. In het begin:
Onze Vader. Hail Mary. Ik geloof in God..
Op grote kralen:
P. En ze wonnen door het bloed Lam - W. En door het woord van zijn getuigenis. (Ap 12, 11)
Op kleine kralen:
P. Bloed ChristusHet overwinnen van boze geesten - W. Verlos ons!

Een aalmoes van genaden

aan het heilige, kostbare Bloed Aflossingen
voor bescherming tegen ongeluk,
voor de vernieuwing van de wereld
en voor de zielen die lijden in het vagevuur

In het begin:
1x: Ik geloof in God.... Onze Vader ...
3x: Hail Mary... geloof, hoop en liefde)

Hoofddeel (5 tientjes):
10x: Wees gegroet, O Heilige,
Kostbaar Bloed Aflossingen,
steun ons, vernieuw deze aarde
En verlos de zielen in het vagevuur!

1x: Lofprijs en aanbidding
Heilige Drievuldigheidskerk!
(na het vijfde geheim 3x)

Novena

Heer Jezus Christus, toen U veertig dagen na Uw verrijzenis naar de Vader terugkeerde, liet U Uw discipelen bijeenkomen, wachtend op de zending van Heilige Geest. Negen dagen lang volhardden zij in gebed om een gave te ontvangen die alle gaven te boven ging, om ware apostelen te worden. Vertrouwend dat U ons vandaag ook uw gaven zult geven en zegeningenvragen wij u:
Verlicht ons verstand en zuiver hartjezodat we weten hoe we goed kunnen bidden. Geef ons, zoals de apostelen, de genade om met hen in gebed te blijven. Mary. Zij is immers de dienstmaagd des Heren en de "Almachtige smekeling".
Heer, U hebt gezegd: "Vraag, en het zal u gegeven worden; zoek, en gij zult vinden; klop, en het zal u opengedaan worden". Aangemoedigd door Uw woord, komen wij vandaag tot U om vol vertrouwen onze verzoeken aan U voor te leggen.
(moment van stilte)
Jezus, wij vertrouwen op uw liefde en uw barmhartigheid, die u ons hebt getoond door uw liefste Bloed. U was altijd geduldig met de armen en de zieken, de verachten en de zondaars. Hoe U de tranen van de weduwe van Nain wegveegde, luisterde naar de smeekbede van de centurio en het vertrouwen beloonde MartyGeef ons ook de vreugde door U geholpen te worden.
Maar als onze verlangens niet in overeenstemming zijn met uw wil, versterk onze geloof. Met U willen we zeggen: "Vader, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede". Geef ons het vertrouwen dat uw plannen voor ons de beste zijn, ook al begrijpen wij ze niet altijd.
We danken u nu voor alles wat voor ons want U bent Liefde, en alles wat U ons geeft of toestaat te hebben is voor onze heiliging. Amen.