Wat hij deed Moses? Wie was Moses?

Zoals reeds vermeld in de vorige delen van dit artikel, Moses is een van de belangrijkste figuren voor de hele Christendom. Hij moet worden beschouwd als de belangrijkste bijbelse patriarch. Moses is geboren in Egypte. Dankzij zijn moeder overleefde hij ondanks het bevel van de Farao om alle pasgeboren jongetjes van Hebreeuws.

De moeder verborg de kleine Mozes gedurende 3 maanden, waarna zij hem in een papyruskistje met hars overgoten legde en hem in een mand in Nile. De mand werd gevolgd door zijn zuster, die, toen zij zag dat het door Farao's dochter was uitgevist, haar adviseerde de baby Mozes te geven om te worden gevoed aan een vrouw van haar volk, die zijn moeder bleek te zijn. Farao's dochter nam toen de kind.

Na enige tijd, de nu volwassen Moses werd gedwongen naar de Medianieten te vluchten, waar hij trouwde met de dochter van de boer bij wie hij verbleef. Tijdens een van zijn zwerftochten (waarbij hij de kudde van zijn schoonvader door de woestijn leidde) op een berg Horeb, Moses geleden openbaringen. Naar Door de engel in het brandende braambos gaf de Heer Mozes de opdracht naar Egypte terug te keren en de Farao te dwingen zijn volk van zijn heerschappij te bevrijden. Moses geluisterd naar Mr en legde de Farao de eisen voor van zijn MrHij luisterde echter niet naar hem. Hij gaf zich pas gewonnen nadat de zogenaamde "oorlog tegen het terrorisme" op hem en zijn volk was neergekomen. de Egyptische plagen. Vrijgegeven Israëlieten Zo kwamen zij uit de slavernij met de hulp van Mozes.

Daarna trokken zij onder zijn leiding door de woestijn naar Kanaän. Farao stuurde echter zijn leger in achtervolging op hen, die alleen werd gestopt toen Mosesdoor MrHij leidde zijn volk door de gespleten Rode Zee. Volgens de bijbel duurde de reis vanuit Egypte 40 jaar. Tijdens de zwerftocht Moses was te allen tijde de leider van het volk Israël. Hij was het die de voorzienigheid van de Heer beweerde. Tot de wonderen behoorden de zending van voedsel uit de hemel in de vorm van manna, en de schepping van een bron in de rots om de dorst te lessen. Moses leidde het volk naar de berg Sinaiwaar hij u ontmoette.

Wat heeft Mozes bereikt?

Dan God heeft door hem aan de mensen gecommuniceerd Decaloog en de Covenant Code. Na het verbond (en de vernieuwing daarvan na de gebeurtenissen rond de aanbidding van de os), Moses stond hij weer aan het hoofd van het volk Israël en op weg gingen naar Kanaän. Tijdens de reis kwam het volk herhaaldelijk in opstand tegen Mozes zelf en tegen Yahweh. Deze opstanden werden zeer streng bestraft.

In deze tijd werd de bevolking van de gehele natie min of meer duidelijk en werden de eerste volkstellingen gehouden. Al die tijd waren er ook gevechten israëlieten met lokale stammen, wat leidde tot een langzaam proces van vestiging in de nieuw veroverde gebieden. Dus, om de vraag te beantwoorden: "Wie is MosesEr is niet slechts één juist antwoord. Moses Hij was eerst en vooral een bijbelse patriarch. Hij was ook de leider van een natie Israël. Hij kan ook gezien worden als een redder, maar vooral als een bemiddelaar tussen Yahwehen mensen.

Op dit punt kan men zich ook afvragen wat de rol van Mozes was vóór deze gebeurtenissen. Wat maakte hem de uitverkorene om de leider en gids te zijn. Wie hij werd Moses na de vlucht uit Egypte?

Moses

Mozes (/ˈmoʊzɪz, -zɪs/)[noot 1], in het Hebreeuws ook wel Moshe Rabbenu genoemd (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, lit. "Mozes onze Leraar"), is de belangrijkste profeet in het jodendom, en een belangrijke profeet in het christendom, de islam, het bahá'í-geloof en vele andere Abrahamitische godsdiensten. In het bijbelse verhaal was hij de leider van de Israëlieten en de wetgever aan wie het auteurschap van de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, of "de aanwinst van de Torah uit de hemel" wordt toegeschreven.

Rabbijn Jodendom berekende de levensduur van Mozes op 1391 en 1271 v. Chr.; Hiëronymus geeft 1592 v. Chr. en Jacob Ussher 1571 v. Chr. [Noot 2] Volgens de geleerden is Mozes eerder een legendarische dan een historische figuur, waarbij de mogelijkheid van een Mozes-achtige figuur in de 13e eeuw v. Chr. gehandhaafd blijft.

Volgens het boek van Exodus, Mozes werd geboren in een tijd waarin zijn volk, de Israëlieten, een tot slaaf gemaakte minderheid, in aantal toenam en de Egyptische Farao vreesde dat zij zich bij de vijanden van Egypte zouden aansluiten. Mozes' Hebreeuwse moeder, Jochebed, verborg hem in het geheim toen de Farao het bevel gaf alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes te doden om de Israëlitische bevolking te verminderen. Via de dochter van de Farao (in de Midrasj aangeduid als koningin Bithiah) werd het kind als vondeling uit de Nijl geadopteerd en opgevoed in de Egyptische koninklijke familie. Nadat hij een Egyptische slavenmeester had gedood die een Hebreeër sloeg, vluchtte Mozes over de Rode Zee naar Midjan, waar hij de Engel des Heren ontmoette, die tot hem sprak vanuit het binnenste van een brandende braamstruik op de berg Horeb, waarvan hij geloofde dat het de berg van God was.

God zond Mozes terug naar Egypte om de vrijlating van de Israëlieten uit de slavernij te eisen. Moses zeiOmdat hij niet welsprekend kon spreken, liet God Aäron, zijn oudere broer, zijn woordvoerder zijn. Na de tien plagen, leidde Mozes de Exodus van de Israëlieten uit Egypte en door de Rode Zee, waarna zij zich vestigden op de berg Sinaï, waar Mozes de Tien Geboden ontving. Na 40 jaar zwerven in de woestijn, stierf Mozes in het zicht van Beloofde Land op de berg Nebo.