Obsah modlitby Ponoření do krve Kristus

Obětování drahocenné Kristovy krve

Věčný otec,
přes Neposkvrněné srdce Panny Marie
Nabízím ti své nejdražší Krev Ježíš Kristus
- aby odčinil hříchy celého světa,
- za umírající a zemřelé v očistci
- a na obnovu Kostel v Duchu svatém.
Amen.
Požehnaný Krev Ježíš - navždy požehnaný!

Litanie ke Kristově krvi

Kyrie, eleison. - Christ, eleison. Kyrie, eleison.
Kriste, vyslechni nás. - Kriste, vyslechni nás.
Otec z nebe, Bůh-Smiluj se nad námi.
Syn Vykupitele světa, Bůh-Smiluj se nad námi.
Duch svatý, Bůh-Smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, Jediná Bůh-Smiluj se nad námi.
Krev Kristusjednorozený Syn věčného Otce, vysvoboď nás.
Krev Kristusvtěleného Božího slova,
Krev Kristusnové a věčné smlouvy,
Krev KristusDuch svatý, když umíral v Getsemanské zahradě a stékal na zem,
Krev Kristus...stříkající při šlehání,
Krev Kristus...vytékající zpod trnové koruny,
Krev Kristusprolitý na kříži,
Krev Kristusplatba za naši spásu,
Krev Kristusbez něhož není odpuštění,
Krev Kristuskterý v eucharistii omývá a očišťuje duše,
Krev Kristuspramen milosrdenství,
Krev Kristuskterý přemáhá zlé duchy,
Krev Kristus...statečnost mučedníků,
Krev Kristusmoc Vyznavačů,
Krev Kristus, rodí panny,
Krev Kristus, útočiště ohrožených,
Krev Kristus, chladně pracující,
Krev Kristusútěcha pláče,
Krev Kristus...naděje kajícníků,
Krev Kristus...útěchu umírajících,
Krev Kristusa pokoj a sladkost našich srdcí,
Krev Kristuszástava věčného života,
Krev Kristus...vysvobození duší z propasti očistce,
Krev Kristus...všechna sláva a čest nejhodnější,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, - smiluj se nad námi.
P. Vykoupil jsi nás, Pane, svou krví.
W. A ty jsi nás učinil královstvím našeho Boha.
Modleme se. Všemohoucí věčný BůhTy, který jsi svého jednorozeného Syna učinil Vykupitelem světa a jeho krví jsi se usmířil, dej nám, prosíme, abychom důstojně uctili odměnu za svou spásu a skrze ni byli ochráněni před časným zlem na zemi, abychom se mohli radovat z věčného štěstí v nebi. Prostřednictvím stejného Kristus, Pan. naše. Amen.

Koruna vítězství

Kaple se odříkává v pravidelné části růžence. Na začátku:
Otče náš. Zdraví Mary. Věřím v Boha.
Na velkých korálcích:
P. A zvítězili díky krvi Jehněčí - W. A skrze slovo jeho svědectví. (Ap 12, 11)
Na malých korálcích:
P. Krev Kristus...přemáhající zlé duchy, W. Vysvoboď nás!

Kaple milostí

na svatou, drahocennou Krev Výkupy
na ochranu před neštěstím,
pro obnovu světa
a za duše trpící v očistci.

Na začátku:
1x: Věřím v Boha...Otče náš...
3x: Zdraví Mary... (o víra, naděje a láska)

Hlavní část (5 desítek):
10x: Buď pozdraven, Svatý,
drahocenná krev Výkupy,
podpořte nás, obnovte tuto zemi
a vysvoboďte duše v očistci!

1x: Chvála a uctívání
Svatá Trojice!
(po páté tajence 3x)

Novena

Pane Ježíši Kriste, když ses čtyřicet dní po svém zmrtvýchvstání vracel k Otci, řekl jsi svým shromážděným učedníkům, aby čekali na seslání Ježíše Krista. Duch svatý. Po devět dní vytrvali v modlitbách, aby obdrželi dar, který je nad všechny dary, aby se stali pravými apoštoly. Věříme, že i dnes nám dáš své dary a požehnání,,,prosím:
Osvěťte náš rozum a očistěte srdceabychom se uměli dobře modlit. Stejně jako apoštolům nám dej milost, abychom s nimi setrvávali v modlitbě. Mary. Je přece služebnicí Páně a "všemohoucí prosebnicí".
Pane, řekl jsi: "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno." Povzbuzeni Tvým slovem k Tobě dnes přicházíme, abychom Ti s důvěrou předložili své prosby.
(chvíle ticha)
Ježíši, věříme ve tvou lásku a milosrdenství, které jsi nám prokázal skrze své nejdražší. Krev. Vždy jsi měl trpělivost s chudými a nemocnými, opovrhovanými a hříšníky. Jak jsi setřel slzy vdově z Nainu, jak jsi vyslyšel setníkovu prosbu a odměnil důvěru, kterou ti projevil. MartyDopřej nám také radost z toho, že nám pomáháš.
Pokud však naše touhy nejsou v souladu s tvou vůlí, posiluj naše touhy. víra. S vámi chceme říci: "Otče, ne má vůle, ale tvá se staň." Vštěpuj nám důvěru, že Tvé plány s námi jsou ty nejlepší, i když jim nemusíme vždy rozumět.
Nyní vám děkujeme za vše, co pro nás ty jsi připravil, neboť ty jsi Láska a vše, co nám dáváš nebo na nás pouštíš, nám slouží k posvěcení. Amen.