Do Kostol je potrebná na spasenia? Odpoveď na túto otázku treba čiastočne hľadať v predchádzajúcich podbodoch tohto článku, pretože v prvom rade by sme si mali uvedomiť, čo je Kostol a ako sa naň pozerať v kontexte spasenia.

Kostol ako určitý druh inštitúcie nemusí byť určujúcim faktorom našej spasenia. Je to zjavne mimoriadne užitočný nástroj na ceste, ktorú nám vytýčil náš Pán. V skutočnosti je to práve inštitúcia Cirkvi a príslušnosť k nej, ktorá nám môže pomôcť nasmerovať sa na správnu cestu a pomáha pri hľadaní odpovedí na mnohé otázky. Nemusí to však byť stopercentné, aby ste sa plne odovzdali Pánovi. Boh a dosiahnuť spasenie.

Spása je stav, v ktorom Pán Boh obnovuje nás zo stavu hriechu do stavu vzájomnej jednoty a večného života v jeho kráľovstve. Je to druh milosti zoslanej veriacim.

Aby ste dosiahli stav spásy, musíte sa najprv vo svojom živote nechať viesť Bohoma chcieť sa o to usilovať. To samo o sebe znamená príslušnosť k Božiemu spoločenstvu, ktoré je Kostol. Z hľadiska teologické a náboženské zhromaždenie, Kostol je potrebné na dosiahnutie stavu spasenia.
V istom zmysle môžete pochopiť. Kostol ako cesta, po ktorej veriaci kráčajú k spasenia. Túto cestu odrážajú jeho zásady. Takže všetkými prostriedkami Kostol je potrebná na to, aby spasenia.