Ako vyzerá Písmo?

Ako vyzerá Písmo? Sväté písmo, nazývané aj Biblia, je pre kresťanov najdôležitejšou knihou. Je to zbierka všetkej múdrosti, ktorú Boh zanechal ľuďom. Slovo Biblia pochádza z gréckeho biblion, čo znamená kniha. Písmo sa delí na Starý a Nový zákon. Starý zákon bol napísaný v hebrejčine a aramejčine. Ide o zbierku 46 kníh. Nový zákon...

Ako nazývame hriech nečistoty?

Ako nazývame hriech nečistoty? Nečistota je jedným zo siedmich smrteľných hriechov spolu s pýchou, chamtivosťou, závisťou, nestriedmosťou v jedle a pití, hnevom a lenivosťou. Hriech nečistoty priamo súvisí aj so šiestym Božím prikázaním - "nescudzoložíš". Pojem nečistoty sa môže týkať tak sexuality, ako aj morálnej oblasti. Pokiaľ ide o sexuálnu nečistotu, vzťahuje sa na...

Existuje piate evanjelium?

Existuje piate evanjelium? Áno. Piate evanjelium sa bežne nazýva evanjelium svätého apoštola Tomáša. Katolícka cirkev tento text zaraďuje medzi apokryfy, t. j. knihy s biblickou tematikou, ktoré nie sú súčasťou biblického kánonu. Predpokladá sa, že bol napísaný koncom druhého storočia. Bol napísaný v sýrskom jazyku. Dielo bolo známe hierarchom katolíckej cirkvi, ale v niektorých ...

Generálna spoveď - ako sa pripraviť?

Ako sa mám pripraviť na generálnu spoveď? Všeobecná spoveď je mimoriadny skutok pokánia, ktorý sa používa len za špecifických okolností. Spočíva vo vyznaní hriechov za určité obdobie alebo dokonca za celý život. Ku generálnej spovedi môžeme ísť len vo vhodných prípadoch, napríklad ak očakávame smrť alebo ak robíme konkrétne rozhodnutie v našom živote (sobáš, vysvätenie...).

Ako vyzerá Otec Vianoc?

Ako vyzerá Otec Vianoc? Postava Santa Clausa je všeobecne známa a stotožňovaná s Vianocami. Jeho obraz je prítomný aj v masovej kultúre, najmä v reklame. Samozrejme, obraz Santa Clausa, ktorý poznáme z médií, je fiktívny; bol vymyslený na marketingové účely. V skutočnosti sa mediálna verzia Santa Clausa odvoláva na Mikuláša z Myry, svätca katolíckej cirkvi,...

Kedy bolo zavedené vyznanie "podľa sluchu"?

Kedy bolo zavedené vyznanie "podľa sluchu"? Spoveď je jednou zo siedmich sviatostí, ktoré Katolícka cirkev uznáva spolu s krstom, birmovaním, eucharistiou, pomazaním chorých, kňazstvom a manželstvom. Je zaradená medzi sviatosti uzdravenia. Pokánie je úkon zmierenia s Bohom a odňatia hriechov. Dnešná spovedná formula sa rovná vyznaniu hriechov kňazovi, prostredníctvom ktorého nám Boh odpúšťa hriechy....

Ako sa kňaz správa v láske?

Ako sa správa zamilovaný kňaz? Katolícki kňazi majú povinnosť žiť v celibáte. To znamená, že nesmú mať manželky. Musia sa tiež zdržať akejkoľvek sexuálnej aktivity. Nie každý kňaz však dokáže zvládnuť obmedzenia celibátu. Niektorí z nich podľahnú ľudským slabostiam a zídu z cesty vernosti Bohu....

Ako pôsobí Duch Svätý?

Ako pôsobí Duch Svätý? Duch Svätý je v katolicizme treťou osobou Trojice, rovnou Bohu a Otcovi. Nenarodil sa ani nebol stvorený. Svojou dokonalosťou presahuje ľudské chápanie; rozum ju nemôže pochopiť. Duch Svätý nemá fyzickú podobu. Podľa rímskokatolíckej tradície je darom od Otca prostredníctvom Syna. Podľa učenia ...

Ako sa volá sedemramenný svietnik?

Ako sa nazýva sedemramenný svietnik? Je to, samozrejme, menora. Je to jeden z najobľúbenejších a najrozšírenejších symbolov judaizmu a prvok židovskej kultúry. Používal sa napríklad v jeruzalemskom chráme. Tento zlatý sedemramenný svietnik považujú vyznávači judaizmu za posvätný. Pôvod menory je opísaný v 25. kapitole biblickej Knihy Exodus. Čítame v ňom,...

Môžete na Veľkonočnú sobotu jesť mäso?

Môžete na Bielu sobotu jesť mäso? Veľká sobota je posledným dňom Veľkého týždňa, ktorý predchádza dňu vzkriesenia. Je tiež súčasťou Paschálneho trojdnia, najdôležitejšej udalosti liturgického roka pre katolíkov. Spája sa najmä s požehnaním veľkonočných jedál. Je to čas ticha a rozjímania v očakávaní Veľkej noci. V minulosti kánonické právo nariaďovalo, aby katolíci ...