Počuli ste niekedy o svätom Charbelovi? Je to jeden z najvýznamnejších svätcov maronitskej katolíckej cirkvi, ktorý je uznávaný ako zázračný činiteľ a patrón tých, ktorí hľadajú uzdravenie. V tomto článku by som vám chcel podrobne predstaviť novénu k tomuto úžasnému svätcovi - od histórie jeho života až po význam samotnej modlitby a spôsob jej modlitby. Pri čítaní tohto textu sa tiež dozviete, aké milosti možno získať na príhovor svätého Charbela, a spoločne sa zoznámime s rôznymi modlitbami, ktoré sa často používajú počas novény.

Kto bol svätý Charbel?

Svätý Charbel Makhlouf je libanonský mních a presbyter maronitskej katolíckej cirkvi, ktorý sa narodil 8. mája 1828 a zomrel 24. decembra 1898. Jeho názov pri jeho krste bol Youssef Antoun Makhlouf. V roku 1977 ho pápež Pavol VI. vyhlásil za svätého.

Detstvo prežil v malej horskej dedinke Beka-Kafra, kde už ako dieťa prejavil hlbokú zbožnosť a vášeň pre eremitský život.

Vo veku 23 rokov vstúpil napriek nesúhlasu rodiny do maronitského kláštora Panny Márie v Majfúku. Po niekoľkých rokoch sa presťahoval do kláštora svätého Marona v Annayi, kde prijal meno Charbel na počesť starokresťanského mučeníka z 2. storočia.

Stal sa známym svojím hlbokým duchom modlitby, askézy a kňazskej služby. Bol známy svojou prísnou askézou, úplnou oddanosťou Bohu a manuálnou prácou.

Svätý Charbel zomrel 24. decembra 1898 po tom, čo ho počas slávenia omše postihla prvá srdcová príhoda.

Kult svätého Charbela je silný nielen v Libanone, ale aj na celom svete vďaka mnohým uzdraveniam, ktoré sa pripisujú jeho príhovoru.

História a význam novény k svätému Charbelovi

Novéna k svätému Charbelovi je mimoriadne dôležitá pre každého človeka, ktorý túži po duchovnej hĺbke. Táto deväťdňová modlitba, zameraná na príhovor svätého eremitu z Libanonu, nás má priblížiť k životu vo vnútornej harmónii a vytvoriť priestor na objavovanie a prežívanie Božej prítomnosti.

Prečo sa modliť novénu?

Odriekanie novény má veľký zmysel z duchovných aj historických dôvodov. Odsek 1: Novéna je dialóg s Bohom, vyjadrený prostredníctvom sprostredkovateľa - posvätného orodovníka. Patrí do tradície Cirkvi a je formou náboženskej praxe, ktorá sa používa už po mnoho generácií. Odsek 2: V prípade novény k svätému Charbelovi sa počas deviatich dní uvažuje o rôznych aspektoch jeho života a učenia. Každý deň je teda príležitosťou zamyslieť sa nad iným aspektom tejto postavy - od jeho lásky k samote až po odhodlanie nájsť osobné povolanie.

Aké milosti možno získať na príhovor svätého Charbela?

Celosvetový kult svätého Charbela sa teší nepretržitému prúdu svedectiev o milostiach získaných na jeho príhovor. Patrí medzi ne uzdravenie telesných aj duchovných utrpení. Odsek 1: Sú známe prípady ľudí, ktorí po prosbe o príhovor svätca zažili výnimočné chvíle úľavy; od zbavenia sa bolesti chronickej choroby až po uzdravenie zo závislostí alebo nájdenie pokoja v krízových chvíľach. Odsek 2: Treba však poznamenať, že modlitba nie je "magické zaklínadlo". Podstatou je skutočné otvorenie srdca pôsobeniu Božej milosti a verné ()poklepávanie zápasov nášho života svätému Charbelovi. Nápovedu pre tých, ktorí túžia po takomto hlbokom kontakte, dáva sám svätý Charbel v jednej zo svojich modlitieb: "Najdôležitejšie je milovať Boha nadovšetko".

Litánie k svätému Charbelovi

Litánie je osobitnou formou uctievania svätých a v prípade svätého Charbela má silný apel na ľudí, ktorí chcú cítiť jeho príhovor.

Úvod

Začína odvolaním sa na Boha a Kristus o milosrdenstvo. Je dôležité zdôrazniť našu bezmocnosť a závislosť od Božej milosti. Pochopenie tejto pravdy je základom účinnej modlitby.

 1. Kyrie eleison,
 2. Christ eleison,

Potom sa vzýva meno svätého Charbela:

 1. Svätý Charbel, požiadajte o nás,

Opis odvahy svätého Charbela

Táto časť pripomína veľkosť života svätého Charbela podrobným vymenovaním jeho cností, ktoré sú formou zjavenia Božej prítomnosti v ňom.

 1. Vyvolený Panny Márie,
 2. Poklad Božích milostí,
 3. Zázračný pracovník Blízkeho východu,
 4. Sila utrpenia a pokušenia,
 5. Pomocník chorých a chudobných,

Koniec litánie

Litánie sa tradične končia invocatio - modlitbou na príhovor všetkých svätých, po ktorej nasleduje modlitba k Ježišovi.

 1. Všetci Boží svätí, proste za nás.
 2. Ó, Ježišu, milosrdný Spasiteľ, vypočuj nás,

Litánie k svätému Charbelovi sú chvíľou, keď sa môžeme sústrediť na osobu tohto veľkého svätca, skúmať jeho statočnosť a prežívať blízkosť s ním a prostredníctvom neho s Bohom. Táto forma modlitby nám tiež pomáha lepšie pochopiť špecifickosť marivitskej spirituality, ktorej bol až do svojej smrti synom.

Modlitby v novéne k svätému Charbelovi

Pri praktizovaní novény k svätému Charbelovi je dôležitá pravidelnosť a zbožnosť, ale rovnako dôležité je, aké modlitby si vyberieme. Každá z nich obsahuje osobitné prosby alebo vyjadrenia adorácie adresované svätcovi.

Modlitba "Svätý otec Charbel..."

"Svätý otec Charbel, ste preniknutý hlbokou vierou a nemennou oddanosťou Bohu a Cirkvi. Prosím ťa o príhovor, aby som mohol napodobniť tvojho ducha kontemplatívneho života, ktorý hľadá pokoj." Táto modlitba svedčí o pochopení a úcte k úrovni oddanosti a viery, ktorá charakterizovala život svätého Charbela.

Modlitba "Ó, veľký divotvorca..."

Toto je ďalšia obľúbená modlitba, ktorá sa prednáša počas novény k tomuto svätcovi: "Svätý Charbel! Ctihodnou chudobou a pokorou ťa povzbudzujem ku kontemplácii božských tajomstiev - vyprosujem ti požehnanie." Jednoduché, ale plné vďačnosti za príklad, ktorý nám svätec dal.

Modlitba z obrazu svätého Charbela

Nachádza sa na obrázkoch zobrazujúcich svätca, ktoré sa často šíria ako devocionálie. Obsahuje prosbu o zásah svätého Charbela tvárou v tvár ťažkostiam a utrpeniu každodenného života.

Modlitba za udelenie milosti na príhovor svätého Charbela

"Práve teraz, keď najviac potrebujem tvoj zázračný príhovor, ťa prosím, otec Charbel." Táto modlitba vyjadruje dôveru a vieru v podporu prostredníctvom príhovoru svätca.

Modlitba "Otec Charbel"

"Otče Charbel, obklop nás svojou ochranou a veď nás na ceste spásy." Toto je obsah mimoriadne účinnej jednoduchej modlitby, ktorá sa vzťahuje na pastoračné poslanie, ktoré otec Charbel vykonával.

Modlitba "Otec pravdy". Posledná modlitba svätého Charbela pred jeho smrťou

Považuje sa za dar zosnulého tým, ktorých zanechal - táto mimoriadne silná modlitba, o ktorej sa hovorí, že je rovnaká ako posledná modlitba svätého Charbela pred jeho odchodom: "Buď pochválená tvoja láska!".

Odpust Panny Márie Útechy

Keď hovoríme o svätom Charbelovi, nemôžeme opomenúť odpustovú slávnosť Panny Márie Útechy. Tento dôležitý katolícky rituál krásne súvisí s kultom tohto svätca a dáva nám širší kontext významu jeho postavy.

Odpust Panny Márie Útechy sa podľa cirkevnej tradície slávi v kláštore svätého Marona v Annayi - na mieste, kde svätý Charbel prežil svoj život. Táto pobožnosť je časom osobitných milostí a pre mnohých veriacich predstavuje moment intenzívneho prežívania prítomnosti Boha a jeho ochrannej matky Márie.

Význam dovolenky

Odpustová slávnosť Panny Márie Útechy je obdobie osobitnej modlitby a rozjímania, počas ktorého môžeme zveriť svoje prosby Pánovi a vyjadriť vďačnosť za predchádzajúce milosti. V tento deň si pripomíname osobitnú pobožnosť, v ktorej sa prejavuje silné puto medzi Máriou a jej synom Charbelom.

Až do druhej polovice 17. storočia sa odpustky spájali najmä s pokáním za početné hriechy a vykúpením z hriešnej viny. Odpustky Panny Márie Útechy však majú aj inú stránku - oslavujú lásku a súcit Márie ako Božej Matky, ktorá nielen karhá hriechy sveta, ale aj utešuje deti v utrpení.

Charbel a jeho láska k Márii

Udelenie odpustku Panne Márii Útechy má pre kult svätého Charbela hlboký zmysel. Tento maronitský mních bol známym ctiteľom Panny Márie, ktorej zasvätil svoj život a strávil ho v hlbokej kontemplácii zahalený do tajomstiev viery.

Svoju lásku k Márii vyjadril každodennými pobožnosťami a sériou modlitieb adresovaných priamo jej. Je známe, že svoje mystické zážitky a zjavenia často pripisoval práve jej zásahu. V tomto kontexte je odpust Panny Márie Útechy prirodzeným doplnkom púte na pamiatku svätého Charbela a jeho túžob.

Keď rozmýšľate, ako sa modliť novénu k svätému Charbelovi, musíte si uvedomiť, že to nie je ťažká úloha. Najdôležitejšou súčasťou celého procesu je sústredenie a venovanie času rozjímaniu nad každou modlitbou.

Určite účel novény

Hneď na začiatku sme si stanovili úmysel našej novény. To naznačuje uznanie potreby alebo žiadosti, ktorú plánujeme predložiť svätému Charbelovi. Môže to zahŕňať prosby o fyzické alebo duševné zdravie, pokoj v duši alebo aspoň pomoc v osobných ťažkostiach.

Nájdite si pokojné miesto

Ďalším krokom je výber vhodného miesta na modlitbu - tichého a nerušeného priestoru, ktorý je vhodný na sústredenie a rozjímanie. Dôležité je, aby v miestnosti neboli fyzické podnety ani podnety, ktoré by miešali myšlienky.

Určenie denného času

Modlitba novény si vyžaduje pravidelnosť, preto je dobré naplánovať si modlitbu na pevný čas každý deň počas deviatich dní. Ráno alebo večer? Výber je na vás.

V praxi

Počas nasledujúcich 9 dní budeme postupovať podľa jednoduchého vzorca: úvod -> zamyslenie špecifické pre daný deň -> modlitba k svätému Charbelovi -> záver. Nezabudnite, že novéna je časom intenzívnej modlitby a rozjímania, nie naučeného recitovania slov.

Vo všeobecnosti by sa modlitba novény k svätému Charbelovi mala modliť takto:

 1. Začnite modlitbou "Otec pravdy". Je to posledná modlitba svätého Charbela pred jeho smrťou.
 2. Potom prejdite na konkrétnu modlitbu dňa (1 až 9).
 3. Nakoniec odrecitujte Litánie k svätému Charbelovi.

Nezabúdajte, že v celom procese nejde o mechanické recitovanie modlitebných textov, ale o autentické prežívanie duchovného spojenia so svätým Charbelom a Bohom prostredníctvom meditácie a kontemplácie.

Každodennou modlitbou novény môžeme prosiť o príhovor svätého Charbela - jedného z najväčších zázračných svätcov Katolíckej cirkvi v Libanone - na naše úmysly.

Deň 1 - Novéna k svätému Charbelovi

Keď začíname novénu k svätému Charbelovi, majme na pamäti motivačné posolstvo prvého dňa. Zameriava sa na zamyslenie sa nad naším životom a na to, aby sme sa postavili do centra Božieho plánu.

Pri prehĺbení dnešnej modlitby

Počas prvých hlbokých chvíľ sa sústreďte na nájdenie Tichého miesta. Toto miesto by malo byť pre vás útočiskom, kde sa môžete sústrediť výlučne na dialóg s Najvyšším. Pamätajte, že ste pred Bohom a svätým Charbelom a oni počúvajú každé slovo vašej modlitby.

Keď prebývate v tejto posvätnosti, odovzdajte sa milosti pozornosti a otvorenosti. Sú to dôležité momenty, ktoré vás pripravujú na vstup do stavu kontemplácie božského počas nasledujúcich ôsmich dní novény.

Modlitbový postoj srdca

Keď sa pozriete späť na svoj dnešný deň, môžete identifikovať momenty, kedy ste boli blízko Bohu? A kedy ste sa od neho vzdialili? Tieto jednoduché otázky vám majú pomôcť preskúmať vaše duchovné "tu a teraz". Práve toto uvedomenie by ste si mali pripomenúť pred začiatkom aj koncom dnešnej časti novény.

Text modlitby na prvý deň

V dnešnej modlitbe sa sústredíme predovšetkým na to, aby sme si všimli svoju prítomnosť pred Bohom a svätým Charbelom. Pozdvihujeme svoj hlas k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému a prosíme ich, aby otvorili naše srdcia a mysle na ďalšie dni novény. Prosíme svätého Charbela, aby sa za nás prihováral.

Prejdime teraz k recitácii jednotlivých prvkov modlitby:

 1. Vyznávame vieru - Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Bohu.
 2. Modlíme sa vzývajúc meno svätého Charbela: Charbel, ktorý žil životom tichej kontemplácie Boha v množstve hodín strávených v samote s eucharistickým Ježišom... (modlitba pokračuje)
 3. Záverom modlitbového stretnutia je poďakovanie Bohu za spoločne strávený čas a prosba o požehnanie na ďalší deň noveny: "Otče náš...".

Pamätajte, že každá forma úprimného rozhovoru s Najvyšším je cenná. Zostaňte na . ešte po modlitbe chvíľu mlčte a ak chcete, podeľte sa s Bohom o svoje myšlienky alebo úvahy.

Deň 2 - Novéna k svätému Charbelovi

Dnes, v druhý deň našej novény k svätému Charbelovi, sa zamerajme na odpustenie a uzdravenie vzťahov. Začnime štipkou pokoja a introspekcie.

Prvým krokom je začať sa modliť so Svätým krížom, ktorý symbolizuje utrpeniektoré zažil svätý Charbel.

Keď dnes pokračujeme v stretnutí so strašidelným maronitským mníchom, obráťme sa k recitácii Liturgie hodín - večerná modlitba nám hovorí o problémoch každodenného života a pripomína nám potrebu odpúšťať a odpúšťať druhým.

Otec Charbel, vo svojom učení ma žiadate o schopnosť odpúšťať. Vy viete, aké ťažké je niekedy otvoriť svoje srdce tejto milosti. Prosím ťa, aby si mi pomohol dosiahnuť tento stav lásky a pochopenia pre druhých.

Teraz sa pripravme na hlavnú časť novény - modlitbu adresovanú priamo svätému otcovi Charbelovi:

 1. Obráťte svoje myšlienky k nebu, kde je všadeprítomný Boh.
 2. Vyjadrite vďačnosť za všetky veľké i malé požehnania vo svojom živote.
 3. Vyprosujte si Božie požehnanie zdravia pre seba a svojich blízkych.
 4. Predložte svoje prosby svätému Charbelovi ponorením sa do modlitby.
 5. Konečne povedzme: "Na váš svätý príhovor, otec Charbel, nech Boh vypočuje moju modlitbu."

Na záver našej dnešnej dávky duchovného pokrmu vyslovme Bohu chválu prostredníctvom modlitby "Sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému". Je to jednoduchý prejav vďačnosti za všetko, čo nám Boh dal.

Drahí čitatelia, nezabúdajte na dôležitosť odpustenia - je to cesta k uzdraveniu duše. Majte nádej a dôveru - to som videl vo svätom Charbelovi, keď som prvýkrát navštívil jeho svätyňu.

Nezabudnite ešte na jednu vec - odpoveď môže prísť okamžite... ale rovnako dobre si môže vyžadovať našu trpezlivosť. Pretože každú novénu musí sprevádzať otvorenosť srdca pre milosti Pána Boha, ktorú uľahčuje príhovor dôstojného patróna, akým svätý Charbel nepochybne je.

Zajtra sa opäť stretneme na tretí deň novény k svätému Charbelovi. Povzbudzujem vás, aby ste boli pokojní a trpezliví. Všetkým vám vyprosujem modlitby, prajem vám požehnanie svätého Charbela.

Deň 3 - Novéna k svätému Charbelovi

S príchodom tretieho dňa novény k svätému Charbelovi začíname uvažovať o hĺbke jeho oddanosti Bohu. V tento deň sa zameriame na modlitbu "Otče pravdy", ktorú sa svätec modlil.

V kontexte tretieho dňa novény k svätému Charbelovi je vhodné pripomenúť si potrebu sústredenia a otvorenosti srdca.

Modlitba "Otec pravdy"

Moja modlitba na tento deň je "Otče pravdy". Bola to posledná modlitba, ktorú sa svätý Charbel modlil pred svojou smrťou.

"Otče pravdy, Tvoja pravda je večná a nemenná ako Ty sám. Tak ako sme boli Tebou stvorení podľa Tvojej podoby, tak sa chceme milosťou premeniť na Ježiša. Pomôž nám lepšie Ťa spoznať, aby sme Ťa mohli milovať a slúžiť Ti s väčšou dôverou."

Je dôležité si uvedomiť, že kľúčom k úspechu nie je len opakovanie slov svätca, ale aj snaha preniesť ich význam do vlastného života.

Po modlitbe tejto osobitnej modlitby zachovajme chvíľu ticha a rozjímania. Založenie ducha na modlitbe nám umožní hlbšie prežiť jej obsah a otvoriť svoje srdce milostiam, ktoré prúdia od Boha na príhovor svätého Charbela.

Zakončime tento deň slovami zo záverečnej modlitby svätca "Otče pravdy" a prosbou, aby nám dal potrebnú silu pokračovať v novéne. Viera a odhodlanie na našej modlitebnej ceste nás často priblížia k Bohu a naplnia väčším pochopením jeho vôle.

Deň 4 - Novéna k svätému Charbelovi

Štvrtý deň novény k svätému Charbelovi je časom, keď by sme sa mali zamerať na tiché rozjímanie a reflexiu našich doterajších životných skutkov. Modlitba, ktorú sa dnes naučíme, obsahuje významné posolstvo.

Začnime modlitbou "Svätý otče Charbel". Znie takto:

 1. Svätý otec Charbel,
 2. Pozrite sa láskavo na moje starosti,
 3. Preveď ma cez ťažkosti života,
 4. Prihovárajte sa za mňa u Boha.

Ďalšou modlitbou dňa bol úmysel k svätému Charbelovi s prosbou o zázrak:

 1. Svätý Charbel, daj mi vieru a dôveru pri čakaní na zázrak.
 2. Prosím ťa o ochranu a príhovor.
 3. Pomôž mi veriť v silu Božej lásky.

Pri modlitbe štvrtého dňa novény k svätému Charbelovi je dôležitá túžba vytrvať na ceste viery a posilniť vzťah s Bohom.

Teraz prejdime k litánii k svätému Charbelovi, ktorá má svoje miesto každý deň novény:

 1. O Majstrovi samoty a kontemplácie,
 2. Zasiahnite za nami
 3. Patrón pokory a svornosti,
 4. Vypočujte si nás.

Štvrtý deň novény zakončíme modlitbou "Otče Charbel", v ktorej prosíme, aby nás viedol a posilňoval na našej každodennej ceste vernosti Bohu:

 1. Otec Charbel, veď ma po cestách spravodlivosti.
 2. Urob z môjho života svedectvo o svojej dobrote.
 3. Pomôž mi vždy nasledovať Kristovo učenie.

Nezabudnite, že kľúčovou súčasťou každej novény je dôslednosť a odhodlanie. Zostáva nám ešte päť dní - nech je každý z nich ďalším krokom k vytrvalosti v modlitbe a k prehĺbeniu vášho vzťahu s Bohom na príhovor svätého Charbela.

Deň 5 - Novéna k svätému Charbelovi

Piaty deň novény k svätému Charbelovi pripomína hlboké pochopenie pokory a viery, ktoré vyžaruje z tohto svätca. Ako väčšina dní tejto konkrétnej modlitby, aj recitácia v tento deň má špecifickú štruktúru. Každý prvok má svoju úlohu v úplnom odovzdaní sa Duchu Svätému.

1) Úvod

Veriaci začínajú tento deň novény krátkym úvodom, ktorý sa týka slávnostného života eremitu. Táto prax sa vyskytuje počas všetkých dní novény a tvorí základ denných zamyslení.

2) Modlitba "Otec pravdy".

Toto je zvláštna modlitba, ktorú sa svätý Charbel modlil pred svojou smrťou. Napodobňujeme tak jeho posledné chvíle na zemi, keď hľadel k nebu plný pokory a lásky k Bohu.

3) Reflexia dňa

Piaty deň je venovaný úvahám na tému "vernosť svetu". Oboznamuje nás s myšlienkou zosúladenia vlastného ducha s realitou svetského života bez toho, aby sme stratili svoju pravú vieru.

4) Záver

Posledná fáza je príležitosťou odovzdať sa do Božej vôle, ako to urobil svätý Charbel. Tento deň sa končí opakovaním modlitby "Otče pravdy".

Zdôrazňujem, že každá chvíľa venovaná novéne k svätému Charbelovi je príležitosťou na pre nás pochopiť a prijať tie isté cnosti, ktoré ho formovali ako svätca.

Deň 6 - Novéna k svätému Charbelovi

Keď prechádzame do šiesteho dňa novény k svätému Charbelovi, stojí za to pripomenúť si zbožnosť a pokoru, ktoré sú zamerané na tohto svätca. Súčasná etapa je chvíľou kontemplácie na zlepšenie nášho duchovného života.

 1. Vyznanie začíname úkonom viery:
 2. Z prednesu modlitby "Otče pravdy", poslednej pred smrťou svätého Charbela:
 3. Na záver sa modlí Otčenáš:

Každý deň novény by mal byť venovaný určitému cieľu alebo úmyslu, ktorý by mal vychádzať z nášho srdca a byť ukazovateľom na ceste k hlbšiemu vzťahu s Bohom prostredníctvom sprostredkovania svätého Charbela.

Nezabúdajme tiež na významnú úlohu reflexie. V tento deň navrhujem rozjímanie o dare modlitby. Zamyslime sa nad tým, aké miesto má v našom živote rozhovor s Bohom a k čomu vedie.

Moje hlboké presvedčenie o účinnosti novény k svätému Charbelovi mi dáva silu podeliť sa o túto prax. Povzbudzujem všetkých, aby si našli čas na prehĺbenie svojej osobnej spirituality a vzťahu so svätým Charbelom.

Vyskúšajte stránku oslobodiť svoju myseľ od každodenných starostí, sústrediť sa na šiestu modlitbu novény - je to chvíľa len pre teba a Boha. Nech je tento deň zdrojom pokoja, trpezlivosti a pochopenia Božieho plánu pre vás.

Deň 7 - Novéna k svätému Charbelovi

V siedmy deň novény k svätému Charbelovi zameriame svoju pozornosť na modlitbu za schopnosť prekonávať ťažkosti. Každý duchovný alebo materiálny zápas sa stáva ľahším, keď máme po svojom boku svätého orodovníka, akým je svätý Charbel.

 1. Začnime modlitbou "Zdravas Mária...".
 2. Potom prejdime k osobitnej modlitbe venovanej tomuto dňu:

"Otče pravdy, ty, ktorý si obdaril svätého otca Charbela pevnosťou a energiou, daj, aby som na jeho príhovor získal rovnaké vlastnosti. Nech mi jeho umŕtvujúci život pripomína hodnotu utrpenia a konfrontácie s problémami.

Prosím ťa na príhovor svätého otca Charbela - nauč ma zvládnuť akékoľvek ťažkosti, ktoré ma čakajú. Amen."

 1. Po modlitbe by sme sa mali opäť pomodliť "Zdravas Mária...".

Pamätajme počas celého dňa na to, aby sme sa snažili napodobňovať postoje a čnosti svätého Charbela, najmä jeho pevnosť, ktorá je taká dôležitá, keď čelíme ťažkostiam každodenného života.

Počas modlitby by sme mohli svätca poprosiť aj o jeho príhovor na naše úmysly. Aj teraz, keď končíme tento deň novény, by sme mali mať v mysli myšlienku na svätého Charbela ako nášho duchovného sprievodcu.

Po skončení tejto časti novény je pekné stráviť niekoľko minút v tichu a pokoji a premýšľať o učení a cnostiach svätca počas tohto výnimočného dňa.

Deň 8 - Novéna k svätému Charbelovi

Ôsmy deň novény k svätému Charbelovi je dňom osobitnej sily a intenzity modlitby. Teraz sa dotkneme témy nádeje, ktorá je v našich srdciach prítomná vďaka Božej milosti.

Začiatok dňa

Začíname znamením kríža a pripomíname si, že touto symbolikou si zabezpečujeme Božie požehnanie.

Modlitba

Je to okamih, keď oficiálne otvárame svoje srdcia Božiemu pôsobeniu. Recitujeme slová: "Nebeský Otče, pomôž mi svojou silou...".

Čas na zamyslenie

Je to príležitosť zamerať sa na život svätého Charbela, poučiť sa z jeho skúseností a pochopiť hĺbku jeho viery a dôvery v Boha.

Ukončenie

Na záver sa modlíme a chválime Boha za jeho lásku a trpezlivosť. Na tomto mieste môžeme tiež prosiť o konkrétnu milosť alebo zásah svätého Charbela do nášho života.

Pamätajme, že každý deň novény má svoj vlastný charakter. Stojí za to pristupovať k tomuto dňu s osobným nasadením a oddanosťou. Je to čas ticha, rozjímania a vrúcnej modlitby.

Deň 9 - Novéna k svätému Charbelovi

Začíname deviaty a posledný deň novény k svätému Charbelovi. Počas predchádzajúcich dní sme sa ponorili do života a učenia svätého Charbela, jeho hlbokej lásky k Bohu a veľkej lásky k ľuďom.

Dnes je čas na duchovné zakončenie požehnaného obdobia modlitby počas našej novény. Je to výnimočná chvíľa plná radostnej nádeje a očakávania blížiacich sa odpovedí od Pána.

Začnime štandardnou modlitbou venovanou svätému Charbelovi:

Svätý otec Charbel, ktorý si celý život slúžil Bohu s najhlbšou pokorou a múdrosťou....

Potom pridáme osobitný úmysel, na ktorý chceme vyprosiť milosť na príhovor svätého:

Svätý otec Charbel, moja dnešná prosba sa týka...

Spomeňte si práve dnes na poslednú časť našej spoločnej modlitby :

Otec pravdy... Posledná modlitba svätého Charbela pred jeho smrťou.

Nezabudnime tiež poďakovať svätému Charbelovi za jeho príhovor a vyjadriť vieru, že naša prosba bude vypočutá.

Svätý otec Charbel, ďakujem ti za tvoj milosrdný príhovor a verím, že moje prosby budú vypočuté.

Na záver sa pomodlíme k Panne Márii Útechy, patrónke maronitského kláštora:

Ó, Presvätá Panna Mária , naša útecha....

Deviaty deň počítania deviatich ružencov na korálikoch zakončíme rozjímaním o pašiovom tajomstve, ktoré sa týka Kristovho utrpenia. Je to veľký prejav Božej lásky k nám ľuďom.

Počas posledného dňa novény na počesť svätého Charbela si pripomeňme, ako sa snažil napodobňovať Krista počas celého svojho života, od osamelých útrap na púšti, cez obetovanie sa druhým, až po plody milostí, ktoré pre nás získava po smrti pri Božom tróne. 

Vaša viera a disciplína v tejto modlitbe vám prinesie požehnanie nielen dnes, ale aj v nasledujúcich dňoch, týždňoch a rokoch.

Verzia vo formáte .pdf (pripravená na tlač)

Je možné mať celú novénu k svätému Charbelovi v jednom súbore, ktorý je vhodný na tlač a prenos. Práve pre takéto situácie bola pripravená špeciálna verzia novény vo formáte .pdf.

Prečo práve tento formulár?

Praktický prístup - Nie vždy sme online alebo máme prístup k internetu - najmä keď sme mimo domova alebo na výlete. Verzia v pdf nám umožňuje modliť sa novénu kdekoľvek sme bez ohľadu na podmienky.

Pripravené na tlač - formát PDF je vynikajúci na tlač. To môže byť veľmi užitočné, ak chcete mať fyzickú kópiu novény pri sebe ako súčasť vašej pravidelnej modlitby alebo sa o ňu podeliť s priateľmi či farským spoločenstvom.

Ako sa dá použiť verzia PDF?

V tejto časti nájdete odkaz, ktorý vás presmeruje priamo na súbor PDF. Kliknite naň a potom vyberte možnosť "stiahnuť" alebo "vytlačiť" v závislosti od vašich potrieb. Len nezabudnite vždy používať autorizované zdroje - tie, ktoré sú potvrdené duchovnými alebo používajú oficiálny text novény.

Dostupnosť novény svätého Charbela na jednom mieste a možnosť jej vytlačenia je veľkou pomocou pre všetkých, ktorí sa ju chcú pravidelne modliť. Takto si môžeme vziať našu modlitbu kamkoľvek ideme.

Úvahy o novéne k svätému Charbelovi

Novéna k svätému Charbelovi je cestou modlitby, ktorá nás vedie po cestách výnimočnej dôvery a viery. Rozjímaním nad jej textami môžeme pochopiť hĺbku záväzkov, ktoré tento pokorný mních vybojoval.

Prvou myšlienkou, ktorá nás pri čítaní tejto novény napadne, je pokora svätého Charbela. Vo všetkých jeho modlitbách totiž nie je ani štipka pýcha alebo sa chváliť vlastnými úspechmi. Vidno len skromnosť a sebavedomie, ktoré vychádzajú priamo z jeho srdca.

Druhá úvaha sa týka sily a úlohy utrpenia v živote kresťana. Svätý Charbel nás skutočne učí o hodnote utrpenia ako obety zasvätenej Bohu: "Moje utrpenie je moje šťastie", povedal . niekedy. Táto lekcia je zmesou vysokej spirituality zmiešanej s jedinečnou ľudskou skúsenosťou.

Napokon je dôležité všimnúť si úlohu Márie v zbožnosti svätého Charbela - je mu blízkou osobou, ktorú zbožňuje ako matku i ako zástankyňu svojho ducha.

1️⃣ Pokora 2️⃣ Utrpenie ako cesta k spáse 3️⃣ Máriina láska

Tieto tri ozveny, ktoré vychádzajú z novény k svätému Charbelovi, nám umožňujú pozrieť sa na naše každodenné skúsenosti a skúšky v úplne inom svetle. Keď ho nasledujeme, učíme sa umeniu skutočnej pokory, odvahe trpieť a oddanosti Božej Matke.

Aby som zhrnul svoje úvahy o novéne k svätému Charbelovi, môžem bez váhania povedať, že je to cesta, po ktorej sa oplatí ísť. S jej pomocou sa môžeme priblížiť k Bohu a lepšie spoznať seba a svoje poslanie kresťanov. Bezpochyby je to duchovná cesta plná poznania a premeny, ktorú prináša život svätého mučeníka - mimoriadne inšpirujúceho príkladu hlbokej viery, odhodlania a lásky k Bohu.

Aké svedectvá o zázrakoch svätého Charbela sú známe?

V čase, keď žil svätý Charbel, aj v súčasnosti mu mnohí ľudia pripisujú rôzne zázraky, ktoré sa stali na jeho príhovor. V tejto časti poukážeme na niektoré z nich.

 1. Medzinárodné uznanie svätcovho povýšenia na oltárnu slávu prišlo, keď sa počas skúmania jeho pozostatkov lekármi maronitskej cirkvi rakva náhodne popálila horúcim voskom. Vyšetrovanie, ktoré spočiatku vyvolávalo podozrenie z profanácie, však odhalilo neuveriteľné - telo bolo nedotknuté koróziou času napriek mnohým rokom odpočinku v hrobe.
 2. Istá žena menom Nohad El Shami tvrdila, že sa zázračne vyliečila z degenerácie medzistavcovej platničky vďaka modlitbám k svätému Charbelovi. Rozprávala, že ho videla vo sne a že to bol on, kto jej prinavrátil zdravie. Ako dôkaz predložila röntgenové snímky z obdobia pred a po údajnom uzdravení.
 3. Mnohí ľudia sa tiež dozvedeli o zásahoch svätca do ich života prostredníctvom modlitby novény k svätému Charbelovi alebo prosby o jeho príhovor. Tieto príbehy zahŕňali príbehy o uzdravení zo závislostí, fyzických a emocionálnych uzdraveniach a obráteniach.

Všetky tieto spomienky sú pre mnohých ľudí dôkazom, že svätý Charbel je skutočný svätec, a zaväzujú ich šíriť informácie o možnosti využiť jeho príhovor.

Ako sa recituje novéna k svätému Charbelovi?

Odriekanie novény k svätému Charbelovi je špecifický rituálny a osobný proces, ktorého hlavným cieľom je spojenie s Bohom prostredníctvom modlitieb vyjadrených z hĺbky srdca. Základom tejto duchovnej praxe je zapojiť sa do deväťdňového cyklu modlitieb s cieľom uznať svätosť svätého Charbela a prosiť ho o príhovor.

 1. Vyjdite z miestnosti každodenného hluku: Aby bola modlitba novény účinná, snažte sa nájsť tiché miesto bez rušivých vplyvov a vyrušovania.
 2. Otvorte svoje srdce: vstúpte do novény s otvoreným srdcom a mysľou, pripravení prijať Božiu milosť.
 3. Venujte pozornosť zámerom: Každý deň novény obsahuje osobitný úmysel alebo tému, o ktorej môžete uvažovať a modliť sa. Dbajte na to, aby ste sa každý deň sústredili na tieto úmysly.
 4. Oslava správnej modlitby: Vernosť textom modlitby pripraveným na každý deň novény je veľmi dôležitá. Pozorne si prečítajte uvedené modlitby a zvážte ich obsah a význam.
 5. Meditujte: Po modlitbe si nájdite čas na tiché rozjímanie a meditáciu. Takto si lepšie uvedomíte svoj súkromný dialóg s Bohom.

Nezabudnite, že váš osobný záväzok a opakovanie tejto praxe sú nevyhnutné, aby bola novéna plne účinná. Preto sa odporúča, aby ste počas nasledujúcich deviatich dní pravidelne recitovali modlitby.                          

Dôvodom modlitby novény k svätému Charbelovi môže byť konkrétny úmysel, ktorý v sebe nesie potrebu osobitnej pomoci alebo jednoducho túžbu po hlbšom pochopení duchovného dedičstva patróna svätého Charbela. Nezabudnite však, že najdôležitejším aspektom každej novény je úprimnosť a otvorenosť srdca.

Poslednou fázou je poďakovanie - oceňte dar milosti, ktorý ste dostali počas novény, a vyjadrite svoju vďačnosť poďakovaním svätému Charbelovi a Najvyššiemu za ich podporu a starostlivosť.

Kedy sa modliť novénu k svätému Charbelovi?

Čas modlitby novény k svätému Charbelovi je vlastne ľubovoľný, pretože pre túto modlitbu neexistuje žiadny presný časový rámec. Novenu ako deväťdňovú pobožnosť možno začať kedykoľvek, kedykoľvek pocítime potrebu ponoriť sa hlbšie do modlitby a požiadať o podporu.

Chcel by som však upozorniť na jeden dôležitý aspekt týkajúci sa dátumu začiatku novény. Podľa bežnej tradície Katolíckej cirkvi je ideálny čas na začatie novény k svätému deväť dní pred liturgickým sviatkom na jeho počesť. V prípade svätého Charbela odporúčam začať novénu 17. júla, aby sme ju mohli ukončiť presne v deň jeho liturgickej spomienky - 26. júla.

Novéna je forma modlitby so silnou symbolikou - číslo "deväť" odkazuje na dni medzi Nanebovstúpením a Letnicami. Je to obdobie intenzívnej modlitby za apoštolov a Pannu Máriu.

 1. Dobre si vyberte dátum začiatku novény.
 2. Duchovne sa pripravte na tento intímny čas strávený s Bohom.
 3. Urobte si povinnosť modliť sa každý deň.

Nezabúdajte však, že Herc Ježiš v nebi Cirkvi je obmedzený v čase a priestore. On počuje našu prosbu o pomoc kedykoľvek, preto začnite novénu vtedy, keď sa k tomu cítite byť povolaní. Nezabudnite sa tiež odpútať od problémov každodenného života - sústreďte sa len na spoločný čas s Bohom.

O čo možno požiadať svätého Charbela?

Vďaka svojej svätosti a vytrvalej oddanosti Bohu sa svätý Charbel stal jedným z najuctievanejších svätých v súčasnej Katolíckej cirkvi. Milosti, ktoré môžu veriaci získať na jeho príhovor, sú rozmanité.

Jedným z kľúčových aspektov modlitby k tomuto svätcovi je prosba o uzdravenie. Nespočetné anekdoty a príbehy viery rozprávajú o ľuďoch uzdravených fyzicky aj duchovne vďaka svätému Charbelovi. Preto ak vás trápi nejaký neduh alebo choroba, alebo sa chcete modliť za zdravie blízkej osoby - môžete úprimne prosiť svätého Charbela v novéne.

Ďalším silným zámerom môže byť prosba o obnovenie pokoja v srdci alebo vyriešenie rodinných konfliktov. Svätý Charbel je tiež známy milosťami udelenými pre harmóniu a súlad v domácnosti a medzi blízkymi.

Nemali by ste zabúdať ani na žiadosti týkajúce sa vašej vlastnej duchovnej cesty. Ak sa snažíte nájsť zmysel svojho života alebo cieľ, ktorý by ste mali sledovať - odporúčajte sa milosti svätého Charbela.

Je však dôležité pamätať na to, že každá modlitba by mala byť vždy vyjadrením úplnej dôvery v Božie konanie. Svätý Charbel ako svätec a náš orodovník pred Bohom nezaručuje okamžité splnenie našich žiadostiale pomáha ich priviesť do Božieho srdca. On vie večne lepšie, čo je pre nás dobré a kedy nám má takúto milosť dať. Našou úlohou je pokorne prijať jeho vôľu a trpezlivo čakať na odpoveď.