Kostel zavedené Ježíš Kristus. V Novém zákoně bylo založení církve předpovězeno podle Ježíš Kristus Apoštolu Petrovi měl říci: "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou" (Mt 16,18).

Kdo založil církev Katolický? Kdy máme hledat počátky naší komunity a kdo je za to všechno zodpovědný? Odpověď není tak zřejmá, jak by se mohlo zdát, protože tento problém nemá jediné jednoduché řešení.

Kostel Katolický je největší organizací svého druhu na celém světě. Je to komunita denominace, která hlásá obecné zásady. víraKatolicismus je jedním ze tří největších směrů křesťanství (vedle tří hlavních). Je to jeden ze tří hlavních proudů křesťanství (vedle Pravoslavná církev i Protestantské církve).

Katolická církev je jedna, velká, všeobecná a apoštolská.

Svým způsobem nám naznačuje cestu, po které bychom se měli vydat, abychom našli odpověď na otázku: kdo a kdy založil církev? Kostel?

Historie katolické církve je velmi konzistentní a navazuje na celé dějiny křesťanství. Jak říká Nový zákon, samotná skutečnost založení Kostel oznámila společnost Ježíš Kristuskterý tak učinil s pomocí svého učedníka, apoštola Petra.

Na počátku své existence Kostel se chovala velmi politicky a skládala se z mnoha menších stran, nazývaných křesťanské komuny, které ovšem patřily k jedné obci. V čele celé komunity stál již zmíněný svatý Petr. To lze považovat za jádro dnešní společnosti. univerzální církve. Již v prvním století našeho letopočtu se v různých pramenech, jako jsou mj. dopisy Ignáce ze Antiochienajdeme první zmínku o Katolická církev. Ve druhém století našeho letopočtu se identifikace jednoho společného Kostel.

Společenství Církev se zrodila z menších katolických obcí, které neustále spolupracovaly a posilovaly své vazby. Setkání předsedů komunit nebo první generální rady jak bychom to nazvali dnes.

Nicméně samotná myšlenka Kostel jak se s příchodem prvních lidí na zem spojila jednota a společenství. Právě oni měli za úkol rozšířit Pánovo dílo do celého světa. Bylo to také v Pánu Bůhjako Stvořitel všech věcí Kostel. Byl to on, kdo inspiroval všechny duše, aby zůstaly v věřit. On je ten, kdo porodil Syn Jeho vlastní, který vykonal své dílo zde na zemi. Je to prostřednictvím Pan. Bůh a jeho činy, apoštolové se vydal do světa, aby šířil Pánovo učení, a jeho prostřednictvím vznikla první formální sdružení, první skupiny věřících sdružující se v původních církevních institucích. Tak to byl sám Pán Bůh jako stvořitel všech věcí založil celek Kostel.

Na adrese Kostel koneckonců se na ni můžeme dívat nejen jako na formální skupinu. denominacePředevším je to společenství dobrých lidí, kteří chtějí přijmout Pána do svých srdcí, chtějí naslouchat jeho učení a sbratřit se s ním. Církevní instituce je pouze jakýmsi prostředníkem, jakýmsi pojivem všeho, co považujeme za naše. víra.