Kościół założył Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie założenie Kościoła zostało przepowiedziane przez Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który w słowach do św. Piotra apostoła miał powiedzieć: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18).

Kto założył Kościół Katolicki? Kiedy należy dopatrywać się początków naszej wspólnoty i kto za to wszystko odpowiada? Odpowiedź nie jest tak oczywista jak mogłoby się to wydawać, ponieważ zagadnienie to nie ma jednego, prostego rozwiązania.

Kościół Katolicki jest największą tego typu organizacją na całym świecie. Jest to wspólnota wyznaniowa, która głosi ogólne zasady wiary, życia i moralności określane mianem katolicyzmu. Jest on jednym z 3 największych nurtów chrześcijaństwa (obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich).

Kościół Katolicki jest jeden, wielki powszechni i apostolski.

Sugeruje nam to niejako drogę, którą należy podążać aby znaleźć odpowiedź na pytanie: kto i kiedy założył Kościół?

Historia Kościoła Katolickiego jest bardzo spójna i łączy się z całą historią chrześcijaństwa. Jak głosi nowy Testament, sam fakt założenia Kościoła został zapowiedziany przez Jezusa Chrystusa, który dokonał tego przy pomocy swojego ucznia, Piotra apostoła.

Na początku swojego istnienia Kościół był traktowany bardzo politycznie, składał się z wielu mniejszych stronnictw zwanych gminami chrześcijańskimi, które przynależały oczywiście do jednej wspólnoty. Na czele całej wspólnoty stał wymieniony wyżej święty Piotr. Można to traktować jako zalążek dzisiejszego Kościoła Powszechnego. Już w I wieku naszej ery, w różnych źródłach, jak między innymi listy Ignacego z Antiochii, możemy znaleźć pierwsze wzmianki o Kościele Katolickim. W II wieku naszej ery znane jest już określenie jednego powszechnego Kościoła.

Wspólnota Kościelna, narodziła się z mniejszych gmin Katolickich, które stale ze sobą współpracowały i umacniały swoje więzi. Duży wpływ na zacieśnianie więzi miały zebrania przewodniczących gmin, czyli pierwsze sobory powszechne jak określilibyśmy to dzisiaj.

Jednak sama idea Kościoła jako jedności i wspólnoty nastała razem z pojawieniem się pierwszych ludzi na ziemi. To oni mieli za zadanie rozszerzać dzieło Pańskie na całym świecie. Także to właśnie w Panu Bogu, jako w Stwórcy wszystkiego należy upatrywać stwórcy Kościoła. To on natchnął wszystkie dusze do trwania w wierze. To on wydał na świat Syna Swojego, który dokonał Jego dzieła tu na ziemi. To dzięki Panu Bogu i jego działaniom, apostołowie wyruszyli w świat w celach propagowania nauk Pańskich i to za jego sprawą powstały pierwsze formalne związki, pierwsze grupy wyznawców skupiający się w pierwotnych instytucjach Kościelnych. Tak więc to sam Pan Bóg jako stwórca wszystkiego założył cały Kościół.

Na Kościół możemy patrzeć przecież nie tylko jako na formalną grupę wyznaniową, ale przede wszystkim należy się tu doszukiwać wspólnoty dobrych ludzi, którzy chcą przyjmować Pana do serca swego, którzy chcą słuchać jego nauk i bratać się z nim. Instytucja Kościelna jest jedynie swoistym ułatwieniem, pewnego rodzaju spoiwem tego wszystkiego, co uważane jest za naszą wiarę.