Co Bůh spojuje, člověk nerozdělí

Tehdy k němu přišli farizeové, kteří ho chtěli podrobit zkoušce, a zeptali se ho: "Je dovoleno, abys opustil svou ženu z jakéhokoli důvodu? Odpověděl: "Nečetli jste, že je Stvořitel od počátku stvořil jako muže a ženu? A řekl ustanovení, že právě proto opustí svého otce a matku a spojí se se svou ženou,...

Co sdělil Bůh Jákobovi ve snu o žebříku do nebe?

Jákob je jednou z biblických postav Starého zákona. Je také označován jako Izrael - Boží soupeř. Byl synem Izáka a Rebeky. Ještě v matčině lůně bojoval se svým bratrem Ezauem. Bratři měli být počátkem dvou samostatných národů. V knize Genesis, kde je popsána Jákobova historie, se píše o takzvaném Jákobově žebříku, o kterém snil...

Co řekl Bůh hadovi?

V biblické symbolice je had největším symbolem zla a hříchu. Právě had je v biblických příbězích symbolem samotného Satana. Had jako lstivé stvoření je ve Starém zákoně zobrazen jako nepřímá příčina prvotního hříchu. Had se ženy zeptal, zda jí Bůh skutečně řekl, aby nejedla ze všech stromů v zahradě. Ovoce...

Co Bůh slíbil Abramovi (Abrahamovi)

Abraham (původně Abram) je považován za prvního hebrejského patriarchu. Podle biblického vyprávění je otcem celého židovského národa. Abram s celou svou rodinou žil zpočátku v chaldejském městě Ur. Z města Ur se Abram vydal na cestu na příkaz svého Boha Jahveho. Bůh se zjevil Abramovi a řekl mu, aby vyšel ze své rodné země...

Co Bůh přikazuje v 8. přikázání?

Dekalog je jedním ze základních zákonů, kterými se křesťané řídí dodnes. Je to soubor morálních zásad, podle kterých bychom měli jednat na všech úrovních našeho života. Dekalog byl zapsán v knize Exodus (druhá kniha Mojžíšova). Podle biblického vyprávění nadiktoval Bůh Jahve Mojžíšovi Desatero na hoře Sinaj během putování Izraelitů do Kanaánu z...