Świętokradztwo jest terminem odnoszącym się do religii, który określa profanację miejsc kultu oraz czynności związanych z religią.

W kościele katolickim świętokradztwo zostało zdefiniowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jak czytamy:

“Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu”

Czy świętokradztwo jest grzechem?

Co do zasady świętokradztwo popełnione w sposób świadomy jest grzechem, za który zostanie nałożona ekskomunika (wykluczenie z życia kościoła) atae sententiae – na mocy samego prawa w momencie popełnienia profanacji.

Czy świętokradztwo jest przestępstwem?

W polskim prawie istnieje przepis definiujący obrazę uczuć religijnych. Nie jest to przestępstwo, a występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2.

Nieświadome świętokradztwo

W katolicyzmie grzechem ciężkim jest co do zasady świadome i dobrowolne złamanie przykazania Bożego lub kościelnego.

Jeśli więc przyjęcie Komunii Świętej nastąpiło bez świadomości, że na sumieniu ciąży grzech ciężki, wówczas nie dochodzi do świętokradztwa, a więc i nie zostaje obciążone sumienie grzechem ciężkim.