Ile jest Przykazań Bożych? W chrześcijaństwie wyróżniamy dziesięć Przykazań Bożych. Przykazania zamiennie można nazywać Dekalogiem. Słowo „dekalog” z greki najczęściej tłumaczymy jako „dziesięć słów”. Dekalog jest zbiorem dziesięciu przykazań ustanowionych przez Boga dla swojego ludu. To zbiór zasad postępowania zgodnych z wolą Bożą. Ich przestrzeganie jest niezbędne do osiągnięcia zbawienia. Przykazania Boże są dla chrześcijan najwyższym prawem.

O ustanowieniu dziesięciu Przykazań Bożych możemy przeczytać w Biblii; a konkretnie w Księdze Wyjścia oraz Księdze Powtórzonego Prawa. Dekalog został podyktowany Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Następnie Mojżesz spisał prawa na glinianych tabliczkach i zapoznał z nimi lud izraelski. Te wydarzenia miały miejsce w trakcie czterdziestoletniej wędrówki Żydów z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

Bóg ustanowił dziesięć Przykazań: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną; nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno; pamiętaj, aby dzień święty święcić; czcij ojca swego i matkę swoją; nie zabijaj; nie cudzołóż; nie kradnij; nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu; nie pożądaj żony bliźniego swego; ani żadnej rzeczy, która jego jest. Nie ma wątpliwości co do ich interpretacji oraz autentyczności. Każde z przykazań ma swój komentarz w biblii. Dekalog mimo upływu tysięcy lat wciąż pozostaje najwyższym prawem dla chrześcijan i wyznawców judaizmu.