Är Stat finanser Kyrkan? Av vad Kyrkan Är den självförsörjande? Varifrån Kyrkan tar pengar?

Ämnet ekonomi i Kyrkan och, mer specifikt, de skatter som denna institution är föremål för, togs upp av oss i ett av de föregående styckena. Skattelättnader som den polska staten tillämpar på Kyrkan är en viktig del av det som gör den livskraftig.

Huvudsaklig inkomstkälla Kyrkan är naturligtvis frivilliga donationer och gåvor från de troende. I detta fall är staten bara hjälper Till kyrkanutan att införa någon skatt på dessa erbjudanden. Kyrkliga institutioner äger också mycket mark som kan ge kyrkan inkomster på olika sätt. W Polen Det finns dock ingen bestämmelse om ett ekonomiskt förhållande mellan staten och Kyrkan. Statliga subventioner till Kyrkan Det är klart att de finns. De viktigaste är de så kallade Kyrkofonden.

Fondens värde fastställs årligen av regeringen Det uppgår till 90 miljoner polska zloty. Pengar från fonden kan användas för välgörenhet, vård- och utbildningsverksamhet eller till och med för underhåll och reparationer av sakrala byggnader. Under de senaste åren har en stor del av dessa medel överförts för att täcka sjukförsäkringsavgifter, pensionsavgifter och olycksfallsavgifter. präster.

Offentliga medel går också till löner för präster anställda, även inom utbildning. Präster Lärarna får vanliga statliga lärarlöner. Löner betalas också ut till kaplaner inom polisen och den polska armén.