Jaké jsou hříchy nečistoty?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Jaké jsou hříchy nečistoty? Nečistota je jedním ze sedmi smrtelných hříchů. "Nic nečistého nevstoupí do nebeského království. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha," čteme v evangeliu svatého Matouše. Víme, že učení Kostela katolická církev nečistotu odsuzuje. Otázkou však je, co se za tímto pojmem vlastně skrývá.

V podstatě každý hřích, kterého se dopustíme, lze považovat za projev nečistoty. V praxi se však hřích nečistoty nejčastěji ztotožňuje se sexuální nečistotou. Je uvedeno přikázání Šesté přikázání zní "nesesmilníš" a deváté přikázání zní "nepožádáš manželky bližního svého".

V Novém zákoně najdeme popis, v němž Ježíš poukazuje na srdce jako na zdroj veškeré duchovní nečistoty. "Co vychází z člověka, činí ho nečistým. Z nitra, z lidského srdce, totiž vycházejí zlé myšlenky, smilstvo, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zvrácenost, příspěvekchlípnost, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, hloupost". - čteme v evangeliu svatého Marka.

V dnešní době se nečistota projevuje především uspokojováním sexuálních choutek. Lidé stále častěji přehlížejí Katolická církev zákaz předmanželského sexu. Hledání sexuálního dobrodružství vede k morální záhubě. Přestáváme vnímat druhého člověka jako bližního. Místo toho ho vidíme jako objekt sexuální touhy. To je jasný hřích nečistoty, a to těžký hřích.

Jaké hříchy brání lidem přijmout svaté přijímání? Svátost eucharistie je v katolické církvi považována za jednu z nejdůležitějších. Podle mnoha kněží je přijetí svatého přijímání nezbytné pro plnou účast na mši. Pravidelné přijímání eucharistie je také jedním z předpokladů spásy duše. "Kdo jí toto chlébbude žít navěky," čteme v Písmu.

K důstojnému přijetí svatého přijímání je třeba mít čisté srdce, prosté hříchu. Proto je vhodné jít před přijetím eucharistie pokaždé ke zpovědi. Je to však logisticky obtížné a většina věřících se rozhoduje jít ke zpovědi jednou za měsíc.

Na tom samozřejmě není nic špatného, protože lidé, kteří se dopustili jen lehkých hříchů (tj. přestoupili Boží přikázání jen lehce nebo nevědomky), mohou přijímat bez obav. Svátost eucharistie totiž "smazává" lehké hříchy.

Na druhou stranu nemohou přijímat ti, kteří mají na svědomí těžký nebo smrtelný hřích a nedostali rozhřešení. Mezi těžké hříchy patří mimo jiné neúčast na nedělní mši, cizoložství, krádež, modlářství, podvod a okultismus. Naopak smrtelné hříchy, jak už název napovídá, se týkají zbavení života.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]