Je antikrist již na Zemi? Antikrist je v nejkratším slova smyslu opakem Kristus. Bytost, která přijde na svět, aby plnila vůli Satana. Zpochybňovat božský řád světa, odvádět lidi od Boha. Zničte náboženství a veďte lidstvo cestou zla. Antikrist bude Satan v podobě člověka, stejně jako Kristus byl zároveň Bohem a člověk. Vláda antikrista má trvat 1260 let až do druhého příchodu Krista, který ho porazí. Antikrist je největším Ježíšovým nepřítelem.

Antikrist - kdo to je?

Antikrist není imaginární bytost vymyšlená člověkem nebo produktem kultury. Jeho motiv se objevuje na mnoha místech Písma svatého. O jeho příchodu se můžeme dočíst mimo jiné v knize proroka Daniela, v listech svatého apoštola Pavla a ve Zjevení svatého apoštola Jana. Antikrist má na Zemi plnit vůli Satana. Získat mocný vliv, který mu umožní ovládat lidi; proniknout do jejich mysli a přesvědčit je, aby konali zlo. Antikrist se však nezjeví okamžitě. Mnoha lidem se bude zdát zpočátku přitažlivý. Mnozí jím budou oslepeni. Bude je pokoušet vidinou příjemného života. Bude je povzbuzovat k hříchu. Takto bude vládnout světu.

Jak poznat Antikrista?

Nevíme, kdo bude antikrist a kdy přijde. Mnoho lidí věří, že je již mezi námi. V listu svatého Jana apoštola čteme: "Dětije již poslední Hodina se přiblížila, a tak, jak jste slyšeli, přichází Antikrist, neboť hle, právě se objevilo mnoho antikristů; proto víme, že už je poslední hodina. Z toho vyplývá, že v lidských dějinách již mohlo být mnoho antikristů, tj. pokušitelů, kteří plnili Satanovu vůli. Není však známo, zda je hlavní antikrist, který se má postavit Bohu, již na Zemi. Víme jen, že jeho vláda má trvat 1260 let a skončí příchodem Krista a vykoupením lidstva z rukou zla.

V minulosti bylo za potenciální antikristy označeno mnoho lidí. Byli zmíněni například římský císař Nero, Fridrich Barbarossa, Napoleon Bonaparte, Josef Stalin nebo Adolf Hitler. V současné době lidé hledají antikrista mezi významnými politiky, vlivnými podnikateli, herci, zpěváky a celebritami. K těmto informacím je však třeba přistupovat s opatrností. Naším úkolem je modlit se, poslouchat Boží slovo a držet se dobrých hodnot.