Co to jest parafia? Parafia jest podstawową jednostką organizacyjną Kościoła katolickiego. Strukturę organizacyjną Kościoła można porównać do podziału administracyjnego w państwie. Tak jak w skali kraju wyróżniamy gminy, powiaty i województwa, tak w obrębie struktur Kościoła działają parafie, dekanaty, diecezje, archidiecezje i metropolie. Na czele parafii stoi proboszcz mianowany przez biskupa. Pomagać mu mogą wikariusze, kapelani i rezydenci.

Parafie od zawsze kojarzyły się ze wspólnotą chrześcijańską. Gromadziły one wyznawców Chrystusa, szczególnie w najtrudniejszych czasach, kiedy to chrześcijaństwo było zakazane. Oficjalnie status i znaczenie parafii potwierdził sobór laterański IV z 1215 r. Dawniej parafie były najczęściej wspólnotą kilku lub kilkunastu wsi. Zarządzali nimi plebani (od łacińskiego plebanus) mianowani przez świeckich możnych i właścicieli dóbr ziemskich. Społeczność parafii była odpowiedzialna za utrzymanie kościoła. W tym celu często była zmuszana do ponoszenia świadczeń podatkowych, tj. dziesięcina.

Główną misją parafii było gromadzenie miejscowych chrześcijan. Organizowanie ich życia religijnego i dbanie o utrzymanie kościoła. Jednak dawniej działalność parafii wykraczała ponad sferę religijną. Proboszczowie często angażowali się w misje społeczne. Ze środków parafii tworzono szkoły i organizowano pomoc dla potrzebujących. Parafie były nie tylko centrum życia religijnego, ale również kulturalnego i społecznego. Szacuje się, że w XIII wieku w Polsce działało około tysiąca parafii. Dziś ich liczba wynosi aż 10201 (stan na rok 2012).