Jak brzmią pierwsze słowa biblii? Biblia to święta księga dla Żydów i chrześcijan. Jej autorem jest Bóg i człowiek natchniony przez Boga. Znajdują się w niej wszelkie mądrości i proroctwa, które Pan postanowił przekazać wiernym. Biblia składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Stary Testament powstawał od XII w. p.n.e. do I w. p.n.e. w języku hebrajskim i aramejskim. Z kolei Nowy Testament był pisany w języku greckim od 50 do 120 r. n.e.

Pierwszą księgą rozpoczynającą biblię jest Księga Rodzaju, zwana również Pierwszą Księgą Mojżeszową. Jej autorstwo przypisuje się Mojżeszowi. Księga Rodzaju wchodzi w skład Tory, czczonej przez wyznawców judaizmu. Opowiada głównie o stworzeniu świata przez Boga. Przedstawia nam historię pierwszych ludzi mieszkających na Ziemi oraz wyjaśnia źródło grzechu. Oprócz tego w Księdze Rodzaju czytamy również m.in. o: zabójstwie Abla przez Kaina; potopie zesłanym przez Boga; przymierzu Boga z Noem; wieży Babel; historii Abrahama; zniszczeniu Sodomy i Gomory; narodzinach Izaaka; historii Jakuba oraz historii Józefa.

Księga Rodzaju to swoiste wprowadzenie do chrześcijaństwa i judaizmu. Jej kontynuacją jest Księga Wyjścia. Biblia rozpoczyna się od Księgi Rodzaju, a dokładnie od jej pierwszego rozdziału opowiadającego o stworzeniu świata przez Boga. Pierwsze słowa biblii brzmią: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami”. Dalej czytamy o kolejnych etapach powstawania świata, począwszy od stworzenia jasności kończąc na wykreowaniu człowieka.