Co to jest historia zbawienia? Zbawienie to stan, w którym człowiek zostaje uwolniony przez Boga od śmierci i otrzymuje życie wieczne w Niebie. To cel, do którego dąży każdy chrześcijanin. Zbawienie jest łaską, którą Bóg udziela ludziom według własnego uznania. Łaskę człowiek może wyprosić, zawierzając swoje życie Bogu i żyjąc w zgodzie z jego prawem.

Zbawienie stało się możliwe za sprawą męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstania. Jezus był pierwszą osobą, która dostąpiła zbawienia duszy i trafiła do Nieba. Przyjście Mesjasza, który odkupi świat od grzechu, było zapowiadane w wielu fragmentach Starego Testamentu. Najpopularniejszy z nich pochodzi z księgi proroka Izajasza. „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” – czytamy. W księdze Micheasza trafnie określono również miejsce, w którym narodzi się przyszły Zbawiciel: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”.

Historia zbawienia rozpoczyna się wraz z obwieszczeniem światu przez Boga, że w przyszłości ześle na Ziemię Mesjasza. Jej zwieńczeniem jest przyjście Jezusa na świat; jego działalność religijna, męczeńska śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Od tego momentu każdy człowiek żyjący w zgodzie z nauczaniem Chrystusa, ma szanse na otrzymanie życia wiecznego. Zwycięstwo życia nad śmiercią jest sednem chrześcijaństwa i celem, do którego powinniśmy dążyć.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja