Krst je prvou a zároveň najdôležitejšou sviatosťou, ktorú človek prijíma. Oslobodzuje nás od jarma prvotného hriechu. Nazýva sa sviatosťou pristúpenia, pretože jej prijatie nás začleňuje do kresťanského spoločenstva. Prijatím krstu sa začína náš vzťah s Bohom; je začiatkom dlhej cesty viery. Krst je nevyhnutný na získanie večného života. Bez krstu nemôžeme prijať ani ostatné sviatosti. Krst najčastejšie prijímajú deti. V katolíckej cirkvi tento obrad spočíva v tom, že sa na hlavu vyleje svätená voda a kňaz povie slová: "Krstím ťa v názov Otca i Syna i Ducha Svätého".

V priebehu rokov sa okolo témy krstu detí viedlo veľa sporov. Čoraz častejšie sa objavujú tvrdenia, že ide o vnucovanie náboženstva dieťaťu proti jeho vôli. Niektorí rodičia upúšťajú od krstu svojich deti a rozhodne sa ponechať im možnosť voľby, keď budú dostatočne staré a zrelé na to, aby sa mohli rozhodnúť. Zaujímavé je, že v dávnejších dobách nebol zvyk krstiť deti. K tejto sviatosti pristupovali najmä dospelí. To isté platilo aj pre Ježiš Kristusktorý bol pokrstený až vo veku 30 rokov.

Kto pokrstil Ježiša Krista?

Ježiš Ján Krstiteľ ho pokrstil v rieke Jordán na prelome rokov 27-28. Bola to prelomová udalosť v dejinách kresťanstva. Znamenalo to začiatok misijnej činnosti Ježiša Krista. Po krste Kristus Začal sa modliť. Potom sa otvorilo nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Hlas od Boha tiež povedal: "Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie." 

Ježiš nemusel byť pokrstený, pretože bol počatý z Ducha Svätého. Robil to však z lásky k ľuďom a preto, aby naplnil svoj osud. Sviatostný krst zaviedol až po svojom zmŕtvychvstaní. Ježišov krst v Jordáne bol však pre ľudstvo kľúčový. Veriacim dal šancu očistiť sa od prvotného hriechu. Bol to aj začiatok Ježišovej verejnej činnosti, ktorá mu následne otvorila cestu k večnému životu v nebi.