Krst je prvou a zároveň najdôležitejšou sviatosťou, ktorú človek prijíma. Oslobodzuje nás od jarma prvotného hriechu. Nazýva sa sviatosťou pristúpenia, pretože jej prijatie nás začleňuje do kresťanského spoločenstva. Prijatím krstu sa začína náš vzťah s BohomKrst je začiatkom dlhej cesty viery. Na získanie večného života je potrebné byť pokrstený. Bez krstu nemôžeme prijať ani ostatné sviatosti. Krst najčastejšie prijímajú deti. V katolíckej cirkvi tento obrad spočíva v tom, že kňaz vyleje na hlavu svätenú vodu a vysloví slová: "Krstím vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

V priebehu rokov sa okolo témy krstu detí viedlo veľa sporov. Čoraz viac sa ozývajú hlasy, že je to vnucovanie náboženstva dieťaťu proti jeho vôli. Niektoré rodičCirkev sa rozhodla nekrstiť ich deti a ponechať im možnosť voľby, keď budú dostatočne staré na to, aby sa mohli rozhodnúť. Je zaujímavé, že v minulosti nebolo zvykom krstiť deti. Túto sviatosť prijímali najmä dospelí. Podobne to bolo aj v prípade Ježiš Kristusktorý bol pokrstený až vo veku 30 rokov.

Kto pokrstil Ježiša Krista?

Ježiš Ján Krstiteľ ho pokrstil v rieke Jordán na prelome rokov 27-28. Bola to prelomová udalosť v dejinách kresťanstva. Znamenalo to začiatok misijnej činnosti Ježiša Krista. Po krste Kristus Začal sa modliť. Potom sa otvorilo nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Hlas od Boha tiež povedal: "Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie." 

Ježiš nemusel byť pokrstený, pretože bol počatý z Ducha Svätého. Robil to však z lásky k ľuďom a preto, aby naplnil svoj osud. Sviatostný krst zaviedol až po svojom zmŕtvychvstaní. Ježišov krst v Jordáne bol však pre ľudstvo kľúčový. Veriacim dal šancu očistiť sa od prvotného hriechu. Bol to aj začiatok Ježišovej verejnej činnosti, ktorá mu následne otvorila cestu k večnému životu v nebi.