Svätý Tomáš Akvinský žil v rokoch 1225 až 1274 a je považovaný za jedného z najväčších filozofov svojej doby. Patril k dominikánskemu rádu. Jeho teologické diela a úvahy o podstate sveta mali veľmi silný vplyv na kresťanstvo. Svätý Tomáš je jedným z doktorov Katolíckej cirkvi. V roku 1323 ho kanonizoval pápež Ján XXII. Medzi najpopulárnejšie diela Tomáša Akvinského patria Summa contra Gentiles a Summa Theologica.

Svätý Tomáš oddelil poznanie od viery. Veril, že človek nie je schopný pochopiť všetky pravdy viery svojím rozumom. K niektorým z nich sme schopní dospieť len pomocou našich zmyslov a sústredenia. Predložil však racionálne dôkazy pre existencia Boh. Jedným z nich je poriadok a harmónia v prírode. Tomáš Akvinský zastával názor, že za existenciou pohybu musí byť príčina, v tomto prípade existencia vyššej moci v podobe Boha. Tvrdil, že všetky tvory majú dušu, ale človek je po Bohu najdôležitejšou bytosťou, pretože ako jediný dokáže myslieť.

Tomášove postrehy o svete a viere sú zväčša stále aktuálne. V jeho dielach sú však niektoré tézy a názory, ktorých hlásanie sa dnes zdá mnohým ľuďom veľmi výstredné a zraňujúce. Jednou z takýchto tém je postoj svätého Tomáša k ženám. Okrem iného je autorom týchto citátov:

Mužské embryo sa stáva ľudskou bytosťou po 40 dňoch, ženské embryo po 80. Dievčatá vznikajú z poškodených spermií alebo v dôsledku vlhkých vetrov.

Hodnota ženy spočíva v jej reprodukčnej schopnosti a schopnosti byť využívaná na domáce práce.

Ženy sú omylom prírody... so svojou nadmernou vlhkosťou, telesnou teplotou svedčiacou o telesnom a duchovnom hendikepu... sú akýmsi zmrzačeným, zmeškaným, neúspešným človekom.

Nemožno poprieť, že ide o veľmi kontroverzné tézy, ktoré môžu mnohé ženy znepokojovať. Svätý Tomáš stavia ženu do úlohy slabšej bytosti, ktorá nie je predurčená k samostatnej existencii. Potrebuje muža, ktorý sa o ňu postará. Ženy sú určené na reprodukciu a starostlivosť o domácnosť. Podľa niektorých teológov svätý Tomáš tým, že takto píše o ženách, podkopáva dokonalosť a neomylnosť Boha, ktorý stvoril človeka na svoj obraz.