Svátost pokání je jednou ze sedmi svátostí, které ustanovil Kristus. Ježíš Kristus. Používá se k očištění od hříchů. Je výrazem lítosti, smutku nad hříchy a smíření s lidmi. Bohem. Končí zpovědníkem, který ukládá pokání a dává (nebo v krajním případě nedává) rozhřešení. Svátost pokání se udílí mimo jiné v katolické a pravoslavné církvi. Je zařazena mezi svátosti uzdravení, stejně jako pomazání nemocných. Katolík je povinen jít ke zpovědi alespoň jednou ročně během velikonoční doby.

Svátost pokání je forma vyznání hříchů před Bohem. Probíhá však prostřednictvím zpovědníka. V případě katolické církve je to kněz sedící ve zpovědnici. Mnoho lidí, kteří jdou ke zpovědi, se cítí nepříjemně z toho, že musí vyznat své hříchy jiné osobě. Je však třeba mít na paměti, že kněží jsou vázáni zpovědním tajemstvím, které jim kategoricky zakazuje informovat ostatní o hříších, jichž se dopustila osoba, která se zpovídá. 

Kdy může kněz porušit zpovědní tajemství

Může kněz porušit zpovědní tajemství? Rozhodně ne. I když se v průběhu zpovědi dozví, že byl spáchán trestný čin, nemá právo toto tajemství prozradit. Celý smysl svátosti pokání je založen na důvěře mezi zpovědníkem a zpovědníkem.

Zpovědní tajemství bylo zavedeno v roce 1215 na čtvrtém lateránském koncilu. V nezměněné podobě se dochoval dodnes. Kněz, který poruší zpovědní tajemství tím, že jmenovitě uvede osobu, která se dopustila daného hříchu, je potrestán exkomunikací, tj. vyloučením z katolické církve papežem. Pokud kněz nezmíní osobu jménem, ale jasně a záměrně naznačí, o koho se jedná, dopouští se smrtelného hříchu.

Zpovědní tajemství a právo

Zpovědní tajemství a tresty za jeho porušení upravuje kanonické právo:
Can. 983. 

§ 1. 

Svátostné tajemství je nedotknutelné, a proto je naprosto zakázáno, aby zpovědník slovy nebo jakýmkoli jiným způsobem a z jakéhokoli důvodu kajícníka v čemkoli prozradil.

§ 2. 

Povinnost mlčenlivosti má i tlumočník, pokud je přítomen, a všichni ostatní, kteří ze zpovědi jakýmkoli způsobem získali informace o hříších.

Can. 1386. 

§ 1. 

Zpovědník, který přímo poruší svátostné zpovědní tajemství, bude potrestán exkomunikací latae sententiae, která je vyhrazena Svatému stolci; pokud ho však poruší pouze nepřímo, bude potrestán podle závažnosti provinění.

§ 2. 

Tlumočník a další osoby uvedené v kánonu 983 § 2, které porušují tajemství, mají být potrestáni spravedlivým trestem, nevyjímaje exkomunikaci.

V tomto případě je církevní právo respektováno i světskými orgány státu. Během soudního řízení nelze vyslýchaného kněze nabádat, aby vypovídal o skutečnostech a událostech, o nichž se dozvěděl během svátosti pokání.