Sviatosť pokánia je jednou zo siedmich sviatostí ustanovených Ježiš Kristus. Používa sa na očistenie od hriechov. Je vyjadrením pokánia, ľútosti nad hriechmi a zmierenia s Bohom. Končí sa tým, že spovedník uloží pokánie a udelí (alebo v krajnom prípade neudelí) rozhrešenie. Sviatosť pokánia sa okrem iného udeľuje v katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Patrí medzi sviatosti uzdravenia, rovnako ako pomazanie chorých. Katolík je povinný ísť na spoveď aspoň raz ročne počas veľkonočného obdobia.

Sviatosť pokánia je forma vyznania hriechov pred Bohom. Uskutočňuje sa však prostredníctvom spovedníka. V prípade KostolKňaz, ktorý sedí v spovednici, je katolík. Mnohí ľudia, ktorí idú na spoveď, sa cítia nepríjemne z toho, že musia vyznávať svoje hriechy inej osobe. Treba však pripomenúť, že kňazi sú viazaní spovedným tajomstvom, ktoré im kategoricky zakazuje informovať iných o hriechoch spáchaných spovedajúcou sa osobou. 

Kedy môže kňaz porušiť spovedné tajomstvo

Môže kňaz prelomiť spovedné tajomstvo? Rozhodne nie. Aj keď sa v priebehu spovede dozvie, že bol spáchaný trestný čin, nemá právo toto tajomstvo prezradiť. Celý zmysel sviatosti pokánia je založený na dôvere medzi spovedníkom a spovedaným.

Spovedné tajomstvo bolo zavedené v roku 1215 na štvrtom lateránskom koncile. V nezmenenej podobe sa zachovala dodnes. Kňaz, ktorý poruší spovedné tajomstvo tým, že menovite uvedie osobu, ktorá spáchala daný hriech, je potrestaný exkomunikáciou, t. j. vylúčením z Katolíckej cirkvi pápežom. Ak kňaz nespomenul osobu menom, ale jasne a zámerne naznačil, o koho ide, dopustil sa smrteľného hriechu.

Spovedné tajomstvo a právo

Spovedné tajomstvo a tresty za jeho porušenie sú upravené v kánonickom práve:
Can. 983. 

§ 1. 

Sviatostné tajomstvo je nedotknuteľné, preto je absolútne zakázané, aby spovedník slovami alebo akýmkoľvek iným spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu kajúcnika v niečom prezradil.

§ 2. 

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj tlmočník, ak je prítomný, ako aj všetky ostatné osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom získali informácie o hriechoch zo spovede.

Can. 1386. 

§ 1. 

Spovedník, ktorý priamo poruší sviatostné tajomstvo spovede, bude potrestaný exkomunikáciou latae sententiae, vyhradenou Svätej stolici; ak ho však poruší len nepriamo, bude potrestaný podľa závažnosti previnenia.

§ 2. 

Tlmočník a iní, o ktorých sa hovorí v kánone 983 § 2, ktorí porušujú tajomstvo, majú byť potrestaní spravodlivým trestom, nevynímajúc exkomunikáciu.

V tomto prípade cirkevné právo rešpektujú aj svetské štátne orgány. Počas poštaV priebehu súdneho konania nemožno vypočúvaného kňaza nabádať, aby informoval o skutočnostiach a udalostiach, o ktorých sa dozvedel počas sviatosti pokánia.