Krstnou matkou je každá osoba, ktorú vyberú rodičia dieťaťa, ktorá má aspoň 16 rokov, prijala všetky sviatosti a vedie náboženský život.

Podľa Katolíckej cirkvi je úlohou krstných rodičov sprevádzať svoje duchovné deti po zvyšok ich života, najmä v najdôležitejších chvíľach. To znamená, že pomoc rodičia, ktorí sa majú zapojiť do fázy dospievania. dieťa do tajomstva viery a v dospelosti zabezpečiť, aby dieťa v tejto viere vytrvalo, viedlo kresťanský život, rozhodovalo sa v súlade s Božími prikázaniami a plnilo povinnosti spojené s touto sviatosťou.

Môže mať dieťa dve krstné mamy?

Podľa Kódexu kánonického práva si treba vybrať "len jeden krstný rodič alebo krstná matka, alebo dvaja krstní rodičia". (Kán. 873 Kódexu kánonického práva). To však znamená, že na krst môže byť zvolená krstná matka, krstný otec alebo obaja, t. j. matka aj otec. Kódex nestanovuje možnosť výberu dvoch krstných matiek alebo dvoch krstných otcov a toto ustanovenie sa musí dodržiavať.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia